Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 16.01.2019
imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Zespół Interdyscyplinarny

opublikowano: 2015-05-20

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kłoczew został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kłoczew Nr 79/2016 z dnia 13 października 2016 r. 

Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz.U nr 180 poz.1493) oraz Uchwała Rady Gminy Kłoczew Nr XII /74/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kłoczew oraz warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłoczewie

3) Placówki oświatowej Gminy Kłoczew

4) Komendy Powiatowej Policji w Rykach

5) Kuratorskiej Służby Sądowej

6) Ośrodka zdrowia

7) Organizacji pozarządowych.

Przedstawicie wymienionych podmiotów, realizują procedurę "Niebieskie Karty"  w oparciu o zasadę współpracy. W tym celu przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych przez przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

 

 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłoczewie na lata 2015 – 2018:

Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko w Zespole Interdyscyplinarnym

Instytucja

 

1.

Renata Stachurska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie

 

2.

Łubianka Zofia

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bramka

3.

Danuta Łukasiak

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie

4.

Anna Woźniak

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie

5.

Sadowska Mariola

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Rykach

6.

Beata Kania

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Szkół w Czernicu

7.

Konopka Janina

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

NZOZ „MEDIVITA”

w Kłoczewie

 8.

Paweł Kornas

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

9.

Robert Tarka

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

 10.

Jerzy Wąsikowski

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Kłoczew na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) integrowanie i koordynowanie działań organizacji i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

4) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie, ul. Długa 67 A

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może powołać Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów  związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.

Podstawy prawne:

1) Zarządzenie Wójta Gminy Kłoczew Nr 79/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłoczew

2) Uchwała Rady Gminy Kłoczew Nr XXXII/238/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kłoczew oraz warunków jego funkcjonowania

3) Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014