Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 04.04.2020
name-day: Benedykta, Izodory, Wacławy
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Przetargi aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
published: 2014-02-19

Dostawa pospółki do remontu gruntowych i lokalnych dróg gminnych położonych na terenie Gminie Kłoczew
Numer ogłoszenia: 58360 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
print
published: 2014-02-19

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew grysami i emulsją asfaltową.

Numer ogłoszenia: 58296 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
print
published: 2014-02-14

Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kłoczew
Numer ogłoszenia: 53572 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

more
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
print
published: 2014-02-05

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2014. Nazwa zadania: „ Sukcesywna dostawa paliw płynnych.”

more
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
published: 2014-01-22

Sukcesywna dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 24968 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew , ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

more