Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.06.2019
name-day: Bogny, Rafaeli, Rafała
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Wybory Samorządowe 2018

published: 2018-02-19

 

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Miejsce:

                        Urząd Gminy Kłoczew

                        ul. Długa 67

                        08-550 Kłoczew

Kontakt:       telefonicznie w ww. godzinach do Urzędu Gminy Kłoczew

Dyżur urzędnika wyborczego

13.09.2018 r. – godz. 14.00 – 16.00

15.09.2018 r. – godz. 15.00-17.00

17.09.2018 r. – godz. 18.00- 20.00

18 - 21.09.2018 r. - godz. 14.00 - 16.00

 

Informacja na temat zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz do Obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kłoczew do dnia 21 września 2018 roku.

W godzinach pracy Urzędu (od 800 do 1600) w imieniu Wójta Gminy Kłoczew zgłoszenia przyjmuje Sekretarz Gminy Grażyna Pyl

W dniu 21.09.2018 r. od godz. 1400 do 1600 dyżur pełni Urzędnik wyborczy Marta Wojtachnio

 

Podstawy prawne:
1. Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

2. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłoczew z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie w wyborach do Rady Gminy Kłoczew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

4. Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

5. Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

6. Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki

7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie z dnia 12 września 2018 roku dotyczące składu i dyżurów komisji.

8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłoczew z dnia 21 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
 

13. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kłoczew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

14. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kłoczewie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kłoczew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

15. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Materiały informacyjne:

1. Informacja o prawie do głosowania przez pełnomocnika

2. Informacja o prawie uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne

3. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

4. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Do pobrania:

1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.

  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.

  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

 • do dnia 6 września 2018 r.

  zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • do dnia 11 września 2018 r.

  powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

 • do dnia 17 września 2018 r.

  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

 • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00

  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

 • do dnia 21 września 2018 r.

  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

 • do dnia 21 września 2018 r.

  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • do dnia 26 września 2018 r.

  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00

  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • do dnia 28 września 2018 r.

  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 • do dnia 1 października 2018 r.

  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

 • do dnia 1 października 2018 r

  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

 • do dnia 1 października 2018 r.

  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

 • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 • do dnia 8 października 2018 r.

  rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 • do dnia 8 października 2018 r.

  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

 • do dnia 12 października 2018 r.

  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 • do dnia 16 października 2018 r.

  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00

  zakończenie kampanii wyborczej

 • w dniu 20 października 2018 r.

  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00

  głosowanie

  * Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego