Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 25.01.2020
name-day: Miłosza, Pawła, Tatiany
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Straty w produkcji rolnej i koła łowieckie

published: 2015-01-22

Procedura szacowania strat

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

 Komisje w urzędach gmin dokonują:

a) oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

    do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw, albo
    w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalanego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
    w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;

b) dwukrotnie oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

    po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
    po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

 Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia największej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

 W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Składa do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzędy wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie (nr telefonu 81 74-24-542 lub 81 74-24-530).

Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Kłoczew pok. Nr 11.
tel. 25 75 43 140 w. 15 Jerzy Filipek.

Formularze oświadczeń w załącznikach:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html


Wykaz Kół Łowieckich działających na terenie gminy Kłoczew

Lp.

Siedziba koła

Kontakt telefoniczny

1.

Koło Łowieckie „Knieja”

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Andrzej Pyra (Mroków), tel.: 698 105 500

Siedziba koła: 606 434 354

 

2.

Koło Łowieckie „Miot”

ul. Myszkowska 4 lok. 32

03-533 Warszawa

Grzegrzółka Tadeusz (Gózd), tel.: 503 596 922

Siedziba koła: 22/679 16 15

3.

Koło Łowieckie „Łoś”

ul. Koszalińska 4

05-510 Konstancin Jeziorna

Stanisław Latos (Rososz), tel. 81/ 865 07 70

Siedziba koła: 601 691 526

4.

Koło Łowieckie „Dzik”

ul. Kochanowskiego 3 m. 4

01-864 Warszawa

Roman Trojan tel.: 785 444 377

 

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z podziałem gminy na obszary w których działają koła łowieckie. Kliknięcie na mapę spowoduje otworzenie pełnego rozmiaru.

 


 

Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez zwierzynę

Częstym zjawiskiem nękającym rolników, zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni, są zwierzęta łowne wyrządzające poważne szkody w uprawach rolnych.

Szkodę należy zgłosić do właściwego podmiotu, w zależności jakie zwierzę i gdzie wyrządziło szkodę:

Zwierzę

Miejsce wyrządzenia szkód

Podmiot uprawniony do wypłaty odszkodowania

Dziki, jelenie, daniele i sarny

Obszary obwodów łowieckich

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego (koło łowieckie)

Obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich

Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

Łosie

Obszary obwodów łowieckich leśnych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Obszary obwodów łowieckich polnych i obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich

Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonują upoważnieni przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania.

 

Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Kłoczew informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Kłoczew – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1. Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”,
2. Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Kłoczew, pokój nr 11, P. Franciszek Filipek, telefon. 25 754 31 140 w 15, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew www.kloczew.pl w zakładce „Szkody łowieckie, straty w produkcji rolnej”.

Do pobrania:
Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich

Wzory protokołów szacowania szkód łowieckich

Zawiadomienie o planowanym zbiorze

 

Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Skarb Państwa w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie obejmuje utraconych korzyści.

Wymagane dokumenty:

1)      wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;

2)      mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki na której wystąpiła szkoda;

3)      aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;

4)      umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);

5)      upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli;

6)      pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

Forma załatwienia sprawy:

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

Miejsce złożenia dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny, tel./fax. 81 88 10 807