Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 17.03.2018
imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Koła Łowieckie

opublikowano: 2015-01-22

Wykaz Kół Łowieckich działających na terenie gminy Kłoczew

Lp.

Siedziba koła

Kontakt telefoniczny

1.

Koło Łowieckie „Knieja”

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Andrzej Pyra (Mroków), tel.: 698 105 500

Siedziba koła: 606 434 354

 

2.

Koło Łowieckie „Miot”

ul. Myszkowska 4 lok. 32

03-533 Warszawa

Grzegrzółka Tadeusz (Gózd), tel.: 503 596 922

Siedziba koła: 22/679 16 15

3.

Koło Łowieckie „Łoś”

ul. Koszalińska 4

05-510 Konstancin Jeziorna

Stanisław Latos (Rososz), tel. 81/ 865 07 70

Siedziba koła: 601 691 526

4.

Koło Łowieckie „Dzik”

ul. Kochanowskiego 3 m. 4

01-864 Warszawa

Roman Trojan tel.: 785 444 377

 

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z podziałem gminy na obszary w których działają koła łowieckie. Kliknięcie na mapę spowoduje otworzenie pełnego rozmiaru.

 


 

Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez zwierzynę

Częstym zjawiskiem nękającym rolników, zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni, są zwierzęta łowne wyrządzające poważne szkody w uprawach rolnych.

Szkodę należy zgłosić do właściwego podmiotu, w zależności jakie zwierzę i gdzie wyrządziło szkodę:

Zwierzę

Miejsce wyrządzenia szkód

Podmiot uprawniony do wypłaty odszkodowania

Dziki, jelenie, daniele i sarny

Obszary obwodów łowieckich

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego (koło łowieckie)

Obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich

Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

Łosie

Obszary obwodów łowieckich leśnych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Obszary obwodów łowieckich polnych i obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich

Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonują upoważnieni przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania.

Szacowanie szkód

Szczegółową procedurę zgłoszenia, szacowania i wypłaty odszkodowania za szkodę łowiecką określa Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Poszkodowany (właściciel lub posiadacz gruntu rolnego) zgłasza szkodę w ciągu 3 dni od jej powstania (14 dni – w przypadku sadu) do danego koła łowieckiego, które na terenie gminy reprezentuje łowczy wymieniony w powyższej tabeli.

Wstępnego szacowania (oględzin) dokonuje w ciągu 7 dni od zgłoszenia przedstawiciel zarządcy obwodu łowieckiego po wcześniejszym powiadomieniu o terminie oględzin. Poszkodowany może w oględzinach brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Jego nieobecność nie wstrzymuje jednak szacowania.

Z oględzin sporządza się protokół (jego wzór jest załączony do rozporządzenia). Po pierwszych oględzinach następuje ostateczne szacowanie także zakończone protokołem. Jeśli szkoda się powiększa – możliwe jest ponowne oszacowanie.

Podmiot odpowiedzialny wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia ostatniego protokołu.

Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Skarb Państwa w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie obejmuje utraconych korzyści.

Wymagane dokumenty:

1)      wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;

2)      mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki na której wystąpiła szkoda;

3)      aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;

4)      umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);

5)      upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli;

6)      pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

Forma załatwienia sprawy:

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

Miejsce złożenia dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny, tel./fax. 81 88 10 807

Wniosek zgłoszenia szacowania szkody do Zarządu Koła Łowieckiego


Procedura szacowania strat - informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Komisje w urzędach gmin dokonują szacowania strat w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

1) do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo

2) w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania - w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo

3) do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku, albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania - w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Składa do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzędy wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie (nr telefonu 81 74-24-542 lub 81 74-24-530).

Więcej na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego