Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Remont drogi gminnej Nr 102814 L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka

published: 2021-12-09

Remont drogi gminnej Nr 102814 L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka o długości 4,555 m

Kwota dofinansowania: 1 227 347,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 454 695,42 zł

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne)

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w granicach pasa drogowego nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,2m, wymianę poboczy z kruszywa kamiennego łamanego o szerokości 0,75 m oraz odtworzenie i czyszczenie rowu przydrożnego.

Dzięki realizacji tej inwestycji poprawimy połączenie drogowe naszej gminy z drogą wojewódzką 807 relacji Maciejowice – Łuków nr 807, administracyjnie wychodzi poza granice jednostki samorządu terytorialnego. Od strony północnej gminy Kłoczew projektowany odcinek drogi gminnej nr 102814L powiązany jest również pośrednio poprzez drogę gminną 102800 L (wyremontowaną w ramach FDS 2020) z drogą powiatową nr DP 1346L, a więc z drogą wyższej kategorii. Od strony południowej łączy się z drogą powiatową 1420 L - wyższej kategorii. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłych w obszarze miasta Żelechów (pow. Garwoliński) występujących na drodze wojewódzkiej Nr 807 i drogi powiatowej Nr 1420L ruch może zostać przeniesiony na gminną drogę planowaną do przebudowy.

Projektowana do remontu droga gminna nr 102814L wpisuje się w kryterium zachowania jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg powiatowych. Objęty projektem odcinek drogi łączy się z drogą powiatową 1420L w miejscowości Kłoczew oraz 1419L w miejscowości Gęsia Wólka. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 9 – 13 m. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, brak chodników. Szerokość nawierzchni ok. 5 m, jest ona w złym stanie technicznym, występują liczne ubytki i zagłębienia, deformacje profilu podłużnego i poprzecznego. Pobocza gruntowe, miejscami zaniżone i nieznacznie zawyżone. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do przylegających rowów przydrożnych. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 5,2 m oraz pobocza z kruszywa łamanego kamiennego o szerokości 0,75 m.