Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 29.11.2021
name-day: Błażeja, Margerity, Saturnina
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Punkt Czyste Powietrze

published: 2021-10-22

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kłoczew, że z dniem 30.09.2021 r. działalność rozpoczął Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest od poniedziałku do środy, w godzinach 800 do 1200.

Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:

- pomoc w założeniu konta na portalu beneficjenta jako pierwszy krok w procedurze aplikowania o dofinansowanie

- pomoc w przygotowaniu wniosków

- udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”

- zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk

- sprawdzenie poprawności wniosków

- przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW 

- pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność

 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie Mieszkańcom Gminy Kłoczew aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Utworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Z punktu będą mogli skorzystać Mieszkańcy Gminy Kłoczew, po wcześniejszym telefonicznym 25 75 43 199 wew. 17 lub e – mailowym a.sagol@kloczew.pl ustaleniu terminu wizyty zdalnej lub konsultacji zdalnej.

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego

- założone konto na Portalu Beneficjenta

- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

- numer księgi wieczystej

- numer działki

- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

- wartość dochodu/rodzaj PIT

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy t.j. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie z siedzibą ul. Długa 67 A, 08 – 550 Kłoczew,  nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
(w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)

- załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian

 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Kłoczew.

 

Zachęcamy do korzystania z punktu!
 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdują się na stronie  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

oraz na portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl/

 

Pomocne linki:

Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze


Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Gminy w Kłoczewie oraz na stronie internetowej.