Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Projekt "Kształcenie bez granic" - informacje ogólne

published: 2017-08-28

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Tytuł projektu: Kształcenie bez granic

Gmina Kłoczew otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na realizację projektu:
”Kształcenie bez granic” w wysokości ok. 1 mln 400 tyś. zł.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r. i jest skierowany do 5 szkół z terenu Gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Czernicu, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewiczaw Goździe, Szkoła Podstawowa w Kawęczynie, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Kłoczewie oraz Szkoła Podstawowa im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Starym Zadybiu.

Celem głównym projektu jest wyższa jakość kształcenia ogólnego w 5 szkołach w gminie Kłoczew (5 szkół podstawowych, w tym 3 z oddziałami gimnazjalnymi) poprzez doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne (w tym pracowni ICT i przyrodniczych), zapewnienie dostępu 535 uczniów do dodatkowych zajęć edukacyjnych (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 68 nauczycieli w terminie do 06.2019 roku

Zadania w projekcie:

·         Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów

·         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

·         Kursy, szkolenia, studia podyplomowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli 

·         Pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

·         Zajęcia organizowane poza szkołą - wyjazdy edukacyjne

·         Wyposażenie szkolnych pracowni do przedmiotów przyrodniczych i IC

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana jakości procesu nauczania w szkołach objętych projektem, zarówno pod kątem zmian w sposobach prowadzenia zajęć, jak i rozszerzenie rodzaju zajęć oferowanych dla uczniów. Przyczyni się do rozwijania właściwych postaw uczniów takich jak: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa.

Projekt ma na celu poprawę kompetencji i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

Wszystkie szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia i sprzęt komputerowy oraz multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK.