Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE)

published: 2020-08-19

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Kłoczew:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. Dzieciom realizującym wychowanie przedszkolne (w wieku 3-6 lat) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. "zerówkach") oraz w punktach przedszkolnych,
 2. Studentom szkół wyższych i licencjackich,
 3. Słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form pozaszkolnych,
 4. Młodocianym zatrudnionym u pracodawców – nie uczęszczających do szkoły.

 

Podstawową przesłanką otrzymania stypendium szkolnego przez ucznia jest trudna sytuacja materialna wynikająca z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18. roku życia lub pełnoletni uczeń sam na siebie. W imieniu pełnoletniego ucznia może występować na podstawie pisemnego upoważnienia rodzic bądź opiekun prawny.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w danym roku szkolnym. Wnioskodawca może skorzystać ze wzoru wniosku dostępnego poniżej lub pobrać go w formie papierowej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4, 08-550 Kłoczew.

 

Warunki przyznania prawa do stypendium szkolnego:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. Dochód oblicza się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. gdy wniosek składany jest we wrześniu, wówczas przedkłada się dochody za sierpień), a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku.

 

Do dochodu ustalonego zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca   2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego „500+”, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 10. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 11. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 12. świadczenia uzupełniającego o którym mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ do emerytury lub renty nie przekraczającej 1.700 brutto)

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne (zaświadczenia lub oświadczenia):

1.        zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny, w tym odpowiednio:

a)    zaświadczenie od pracodawcy,

b)    odcinek/zaświadczenie/decyzję z ZUS/KRUS o wysokości pobieranej renty/emerytury,

c)     zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

d)    własne oświadczenie (w przypadku gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu/ pracuje dorywczo/nie osiąga dochodu),

e)    oświadczenie/ zaświadczenie o uzyskanych innych dochodach;

2.        wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wysokości alimentów, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych/płaconych alimentów,

3.        nakaz płatniczy/ zaświadczenie/ oświadczenie o posiadanej nieruchomości rolnej (posiadane ha przeliczeniowe) – przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł,

4.        dokument potwierdzający opłaconą składkę KRUS,

5.        w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz oświadczenie o wysokości dochodu,

6.        w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (jeżeli działalność była prowadzona w poprzednim roku podatkowym) albo oświadczenie płatnika (jeżeli działalność rozpoczęta była w bieżącym roku)

7.        dowody opłacenia składki ZUS/KRUS

8.        zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń,,

9.        zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki w danym roku szkolnym – w przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły znajdującej się poza terenem Gminy Kłoczew,

10.    inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia.

 

W przypadku złożenia oświadczenia, osoba je składająca jest zobowiązana do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań”.

Wypłata świadczenia następuje po przedłożeniu faktur/rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku na cele edukacyjne. Data wystawienia dokumentu musi zawierać się w okresie roku szkolnego, na który stypendium zostało przyznane. Dokumenty za miesiące lipiec i sierpień danego roku kalendarzowego uwzględniane są do rozliczenia stypendium przyznanego od września tego samego roku.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki powinny być opisane na tylnej stronie ze wskazaniem którego ucznia dotyczy dany wydatek oraz podpisane czytelnie przez wnioskodawcę.

 

Przykładowy opis:

„Artykuły z poz. … niniejszego dokumentu zostały zakupione za potrzeby mojego dziecka ……………….. z przeznaczeniem na cele edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022”.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

1.      Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2021/2022 (.doc)

2.      Wzór oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (.doc)

3.      Wzór oświadczenia o nieosiąganiu dochodu (.doc)


Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi/uczniom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Ustalając wysokość zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego oraz sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń/uczniowie, jednocześnie nie biorąc pod uwagę kryterium dochodowego (tj. miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie).

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wnioskodawca składając wniosek o zasiłek szkolny powinien dołączyć do niego niezbędne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego wskazując, iż jego wystąpienie miało znaczny wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Wzór wniosku o zasiłek szkolny 2021-2022 (.doc)