Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 19.06.2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 29 marca 2017 r.
print
opublikowano: 2017-03-21 09:12:35

Uprzejmie zapraszam na XXXII zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku o godz. 12oo (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz działalności policji na terenie Gminy Kłoczew
w 2016 roku.
6. Informacja na temat pracy Rady Gminy w roku 2016.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłoczew na lata 2017 – 2020 r.
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2017 rok.
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kłoczew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 r."
4) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew.
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Stryju
6) w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew.
7) w sprawie uchwalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłoczew,
8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych (niepublicznych oddziałów przedszkolnych) oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Kłoczew, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kłoczew oraz warunków jego funkcjonowania.
11) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie.
12) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w roku 2017.
13) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kłoczew.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne – wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytych w dniach:  26 stycznia, 3 i 27 lutego 2017 roku.
12. Zamknięcie Sesji.
 

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

powrót