Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
published: 2015-02-09 09:48:35

Kłoczew: Dostawa kruszywa drogowego
Numer ogłoszenia: 27912 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew , ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa kruszywa drogowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego na wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem na drogi gminne położone na terenie gminy Kłoczew. Zakres zamówienia obejmuje: a)Sukcesywną dostawę pospółki do zajeżdżania określona normą: PN-B-02480:1986 w ilości szacunkowej 2000 ton. Charakteryzująca się zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% oraz zawartością frakcji iłowej w ilości do 2%. Pospółka nie może zawierać w swoim składzie zanieczyszczeń organicznych, czystej gliny jak również kamieni powyżej 50 mm średnicy oraz powinna spełniać właściwości do zagęszczania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania badań właściwości pospółki. b)Sukcesywną dostawę mieszanki kruszywa łamanego z surowców naturalnych ( z wykluczeniem kruszywa wapiennego pozyskiwanego ze skał wapiennych) frakcji 0-31,5 mm w ilości 3500 ton na drogi gminne w 2015 r. Mieszanki kruszyw muszą spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13285:2004 oraz wytycznych technicznych WT-4 opracowanych przez GDDKIA, oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych. c)Sukcesywną dostawę betonu kruszonego o frakcji dolnej od 0 mm do 63 mm w ilości 2000 ton, uzyskany z przekruszenia gruzu z twardego betonu, bez domieszek gazobetonu, cegły, prętów zbrojeniowych i innych zanieczyszczeń (humus, piach itp.). Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni oraz na wykonywanie podbudowy dróg, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane na drogi wskazane przez Zamawiającego. W ostatecznym rozliczeniu całkowitej ilości dostaw Zamawiający dopuszcza tolerancję w wys. 0-5 ton.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ. b)Dokument pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w formie oryginału. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 97

·         2 - Termin dostawy - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i tylko w granicach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadkach: 1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2.wystąpienia siły wyższej zmiana wymaga zgody obu stron. Przez siłę wyższą rozumie się zderzenie lub połączenie zdarzeń o obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i którym nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidziana dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Sukcesywną dostawę pospółki do zajeżdżania.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Sukcesywną dostawę pospółki do zajeżdżania określona normą: PN-B-02480:1986 w ilości szacunkowej 2000 ton. Charakteryzująca się zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% oraz zawartością frakcji iłowej w ilości do 2%. Pospółka nie może zawierać w swoim składzie zanieczyszczeń organicznych, czystej gliny jak również kamieni powyżej 50 mm średnicy oraz powinna spełniać właściwości do zagęszczania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania badań właściwości pospółki.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 97

o    2. Termin dostawy - 3

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:dostawa mieszanki kruszywa łamanego z surowców naturalnych ( z wykluczeniem kruszywa wapiennego pozyskiwanego ze skał wapiennych) frakcji 0-31,5 mm w ilości 3500 ton na drogi gminne w 2015 r. Mieszanki kruszyw muszą spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13285:2004 oraz wytycznych technicznych WT-4 opracowanych przez GDDKIA, oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 97

o    2. termin dostawy - 3

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dostawa betonu kruszonego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa betonu kruszonego o frakcji dolnej od 0 mm do 63 mm w ilości 2000 ton, uzyskany z przekruszenia gruzu z twardego betonu, bez domieszek gazobetonu, cegły, prętów zbrojeniowych i innych zanieczyszczeń (humus, piach itp.)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 97

o    2. Termin dostawy - 3

go back