Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
print
published: 2014-12-23 13:17:18

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.14.2014. Nazwa zadania:  „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew".

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EKOLIDER

JAROSŁAW WYGLĄDAŁA

LUCIN 4

08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. cena oferty (90 %) oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych (10 %), ww. oferta,  jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. - 100.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                    

 

                                                                       W imieniu Zamawiającego

                                                                       Wójt Gminy Kłoczew

 

                                                                       Zenon Stefanowski

go back