Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-12-12 11:03:47

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Kłoczew: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.ug.kloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kłoczew oraz transport odpadów odebranych z w/w nieruchomości do instalacji do przetwarzania odpadów do Zakładu Usług Komunalnych ul. Dęblińska 2, wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów.Dane dotyczące Gminy Kłoczew, istotne z punktu widzenia zamówienia: Powierzchnia Gminy Kłoczew wynosi 143 km2, szacunkowa długość wszystkich dróg ( łącznie z nieutwardzonymi) wynosi 390 km.Liczba mieszkańców wynikająca z zameldowania wynosi 7641 osób , którzy zamieszkują w 27 sołectwach: Borucicha, Bramka, Czernic, Gęsia Wólka, Gózd, Huta Zadybska, Janopol, Julianów, Kawęczyn, Kłoczew, Kokoszka, Kurzelaty, Podarz, Przykwa, Kąty - Rybaki, Rzyczyna, Stryj, Sokola, Sosnówka, Wojciechówka, Wola Zadybska, Wola Zadybska Kolonia, Wygranka, Wylezin, Nowe Zadybie, Stare Zadybie, Zaryte,3.Liczba gospodarstw domowych ok. 1776.4.Szacunkowa ilość odpadów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniesie ok. 580 Mg.Szacunkowe dane mają pomóc w przygotowaniu oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie realizacji zamówienia rozbieżności między podaną szacunkową a zebraną faktycznie przez Wykonawcę ilością odpadów. Wynikłe rozbieżności nie mogą stanowić podstawy ewentualnych roszczeń względem Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty musi mieć świadomość, że dokonując na podstawie podanych wartości.5.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1)Zmieszane odpady komunalne ( szacunkowa ilość 400 Mg);2)Odpady zebrane selektywnie: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metal, plastik, tekstylia ( szacunkowa ilość 180 Mg ) zbierane w trzech workach na poszczególne frakcje w następujących kolorach:a)koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę; b)koloru żółtego - plastik, , puszki i metale kolorowe;c)koloru zielnego - na szkło. 6.Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru opon, baterii, akumulatorów, leków, termometrów rtęciowych, środków chemicznych, farb, lakierów, odpadów wielkogabarytowych pochodzących z remontów, z budów, remontów i rozbiórek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg. potrzeb Zamawiającego, nie rzadziej niż dwa razy do roku oraz dostarczeniu do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów.7.Wykonawca zobowiązuje się do wywóz odpadów budowlanych i popiołów w cenie odbioru.8.Odbiór odpadów wymienionych w ust. 5 należy wykonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne.9.Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania i przetwarzania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych:1)Na terenie zabudowy obowiązywać będzie system mieszany workowo- pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.2)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) gromadzone będą w pojemnikach, o pojemności i liczbie uzależnionej od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości. 3)Segregowane odpady komunalne gromadzone będą w trzech rodzajach worków które zabezpiecza Wykonawca w zależności od potrzeb właściciela nieruchomości. 4Dla poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych należy zastosować worki lub pojemniki w kolorach:a) zielonym z przeznaczeniem na szkło (białe i kolorowe) z nadrukiem Szkło,b)żółtym, przezroczystym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. suche)z nadrukiem Odpady surowcowe tzw. suche tj. plastik, metal, tekstylia,c)niebieskim - papier,d)czarnym, brązowym, ciemnozielonym wykonanym z tworzywa sztucznego lub z metalowym ocynkowanym z przeznaczeniem na niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne.5)Worki do segregacji odpadów powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE, o grubości , która zapewnia wytrzymałości worków tj. co najmniej 60 mikronów.6)Częstotliwość odbierania odpadów co najmniej:a)odpady surowcowe ( tzw. suche) - jeden raz w miesiącu b)szkło - jeden raz w miesiącu c)papier - jeden raz w miesiącu d)odpady komunalne zmieszane - jeden raz w miesiącu7)Uporządkowanie terenu wokół pojemnika po każdorazowym opróżnieniu.8)Kontrola zgodności odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych co do zgodności deklarowanych frakcji z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew. 9)Wykonawca pod rygorem rozwiązania umowy nie może dokonywać jakichkolwiek czynności związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem, uszczuplaniem ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przekazywania ich innym podmiotom.10)Przekazanie wszystkich odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych obsługiwanego przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Dęblińska 2, 24- 100 Puławy. 11)Wykonawca ma obowiązek uzgodnić harmonogram dostaw odpadów komunalnych do ZUK w Puławach. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.12)Wykonawca dostarczy odebrane odpady komunalne do instalacji zastępczej, tylko w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez ZUK w Puławach, bez dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 13)Na 15 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów. Wykaz będzie weryfikowany przez zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku, gdy zajdzie konieczność odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości nie ujętej w wykazie, wykonawca odbierze odpady, po czym niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego. Na wskazaną okoliczność zostanie sporządzony pisemny protokół, zawierający w szczególności dane identyfikujące nieruchomość i termin zdarzenia.14)Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych (w formie papierowej i elektronicznej) na czas trwania umowy i uzgodni go z Zamawiającym. Harmonogram odbioru odpadów stanowi integralną część umowy. Należy dostarczyć wszystkim właścicielom nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków foliowych. Zmiana harmonogramu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.15)Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów i dystrybucję innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami w Gminie Kłoczew, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru.16)Wykonawca nie odbiera odpadów komunalnych z terenu gminy w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.17)Wykonawca winien dysponować sprzętem specjalistycznym umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów dróg publicznych. 18)W przypadku zgłoszenia nieodebrania odpadów w terminie wskazanym w harmonogramie bądź innego przypadku niewykonania obowiązków wynikających z umowy, w szczególności niedostarczenia worków lub niezapewnienia właściwego stanu higieniczno-sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów, strony zgodnie ustalają, że przypadki te zostaną rozpatrzone w ramach postępowania reklamacyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia faxem, telefonicznie lub drogą mailową. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu.19)Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania poprawności prowadzonej segregacji. 20)W przypadku gdy właściciel nieruchomości, który zdeklarował się na gromadzenie odpadów w sposób selektywny a gromadzi odpady zmieszane lub prowadzi segregację niezgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew, Wykonawca informuje właściciela, co powinno znajdować się w wyznaczonym worku lub pojemniku. W przypadku powtarzającego się uchybienia sporządza dokumentację fotograficzną, stanowiącą materiał do prowadzonego w następstwie stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregacji postępowania administracyjnego, a także wprowadza informację o właścicielu (Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania) na stosowną listę, którą systematycznie uzupełnia i niezwłocznie przedkłada, wraz z dokumentacją, Zamawiającemu.21)Po podpisaniu umowy Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości zamieszkałej minimum po 3 worki do selektywnej zbiórki odpadów (tj. żółty , zielony, niebieski). Kolejne worki dostarczone będą w systemie za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca na posesji pozostawi worek pusty. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości Zamawiający dopuszcza zostawienie worków na terenie nieruchomości w miejscu widocznym dla właściciela. 22)Wykonawca w ramach usługi dostarczy do Urzędu Gminy w Kłoczewie po 100 sztuk worków każdego koloru tzw. pakiet awaryjny i będzie uzupełniał stan worków w razie ich braku po uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym.10.Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem usług.1)Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.:a)kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych o raz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 630). Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania, o których mowa powyżej w formie papierowej i elektronicznej. b)kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku). Kartę przekazania odpadów sporządza Wykonawca. Zamawiający wymaga sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorcze karty przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy i do 5-go dnia każdego miesiąca dostarcza do Zamawiającego oraz ZUK Sp. z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2.c)sporządzania miesięcznych zestawień raportów wagowych, zawierających informacje o ilości odebranych odpadów m.in: a) zmieszanych Mg - kod 20 03 01,b) ze szkła Mg - kod 15 01 07,c) z tworzyw sztucznych Mg - kod 15 01 02,d) z papieru i tektury Mg - kod 15 01 01, e)zmieszanych odpadów opakowaniowych Mg- kod 15 01 06,f) odpadach komunalnych niewymienionych w innych podgrupach Mg - kod 20 03 99, g)wielkogabarytowe - Mg - kod 20 03 07,h)zużyte opony - Mg - kod 16 01 03, izużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki Mg - kod 20 01 35,j)zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki inne niż wymienione kod 20 01 36, 20 01 21, 20 01 21 w -Mg -20 01 036 ,k)Inne wg. zapotrzebowania. d)W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.11.Wymagania w zakresie transportu odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości:Wymogi dotyczące pojazdów: 1.zapewnienie aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju pojazdów odbierających odpady do parametrów ulic/dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy, Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów dróg publicznych.2.pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach,3.pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 4.pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez Zamawiającego,5.pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 6.zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie.12.Wymogi dotyczące transportu odpadów:1.Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.2.Wykonawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem, rozwiewaniem na drogę.3.Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.13.Odpowiedzialność wykonawcy: 1.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.3.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno -prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:zamawiający wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że : posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Kłoczew, aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ Dokument pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w formie oryginału. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 90
 • 2. Wywóz odpadów biodegradowalnych - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i tylko w granicach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadkach: 1.gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2.wystąpienia siły wyższej zmiana wymaga zgody obu stron. Przez siłę wyższą rozumie się zderzenie lub połączenie zdarzeń o obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i którym nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidziana dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkloczew.bip.lublskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.12.2014 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, Urzędu Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 687 08-550 Kłoczew.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugkloczew.bip.lublskie.pl 

go back