Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe
print
published: 2014-10-20 15:26:29

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.13.2014. Nazwa zadania: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe".

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Z.P.U.H. INSTAL

Szubińska Elżbieta

ul. Długa 19

08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 117 067,28 zł brutto

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wybrana oferta złożona przez w/w Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz z specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu z uwzględnieniem kryterium ceny. Uzyskała największą liczbę punktów.                                 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                   

                                                                                             

                                                                                               W imieniu Zamawiającego   

                                                                                                   Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                                     Zenon Stefanowski

go back