Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Rewitalizacja
print
published: 2014-08-29 07:53:10

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.12.2014. Nazwa zadania:  „Rewitalizacja techniczna centrum miejscowości Kłoczew".

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY S.C.

Leszek i Teresa Słaby

ul. Wspólna 72

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wybrana oferta złożona przez w/w/ Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz z specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu
z uwzględnieniem kryterium ceny. Uzyskała największą liczbę punktów.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanego terminu – zgodnie z art. 94 ust 3 Pzp.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                     

                                                                                               W imieniu Zamawiającego   

                                                                                                   Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                                     Zenon Stefanowski

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
go back