Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Modernizacja punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew
print
published: 2014-06-30 15:33:53

Numer ogłoszenia: 218042 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew , ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w sześciu Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr projektu POKL.09.01.01-06-047/12 w podziale na części: Część 1 - Organizacja placu zabaw Część 2 - Zakup i montaż placu zabaw Część 3 - Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu poprzez zakup i montaż Część 4 - Dostawa środków czystości Część 5 - Zakup mebli i wyposażenia Część 6 - Doposażenie kuchni Część 7 - Zakup i montaż rolet okiennych Część 8 - Dostawa i montaż okna Część 9 - Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi Część 10 - Zabawki Część 11 - Pomoce dydaktyczne Części 12 - Artykuły plastyczne Części 13 - Zakup sprzętu ICT 3.2. Dostawy wyposażenia dostarczyć bezpośrednio do szkół - Szkoła Podstawowa w Czernicu, Szkoła Podstawowa w Goździe, Szkoła Podstawowa w Starym Zadybiu, Szkoła Podstawowa w Kawęczynie, Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej, Szkoła Podstawowa w Kłoczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), będący integralną częścią SIWZ..SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.10.00-8, 30.19.00.00-7, 39.10.00.00-3, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 37.50.00.00-3, 39.70.00.00-9, 39.22.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 14.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony formularz ofertowy - na załączniku nr 2 do SIWZ. 2)Kosztorys ofertowy, w którym należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia - na załączniku nr 3 do SIWZ. 3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców, Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: a) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, b)przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, c) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr projektu POKL.09.01.01-06-047/12..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Organizacja placu zabaw.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.53.52.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zakup i montaż placu zabaw.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.53.52.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu poprzez zakup i montaż.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):44.41.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Dostawa środków czystości.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):44.41.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zakup mebli i wyposażenia.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.10.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Doposażenie kuchni.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.42.11.45-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Zakup i montaż rolet ikiennych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.42.11.45-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:8 NAZWA: Dostawa i montaż okna.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.42.11.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:9 NAZWA: Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 do siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.10.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Artykuły plastyczne.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wg. załącznika nr 1 siwz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

go back