Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu
print
published: 2014-05-14 14:44:52

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.6.2014. Nazwa zadania: „Rozbudowa boiska ogólno-sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu".

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KAN-STYL Agnieszka Kania

Moszczanka 74f

08-500 Ryki

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

368 865,81  zł brutto

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert określonym                       w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oprócz ofert w/w złożono ofertę niepodlegające odrzuceniu:

---------------------------------------------------------------------------

Lp.                              1

Baten Sp. z o.o.

ul. J. Chełmońskiego 247

31-348 Kraków

Liczba pkt. w kryterium cena:  66,95

Lp.                              2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA” Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

Liczba pkt. w kryterium cena:  75,39

Lp.                              3

DRO-MAR Marcin Dróżdż

Makowiec, ul. Radomska 138

26-640 Skaryszew

Liczba pkt. w kryterium cena:  57,71

Lp.                              4

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych i Drogowych

DROGBUD Sp. z o.o.

ul. Gen. Kleeberga 63 138

21-400 Łuków

Liczba pkt. w kryterium cena:  77,76

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanego terminu – zgodnie z art. 94 ust 3 Pzp.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                         

                                                                                               W imieniu Zamawiającego   

                                                                                                   Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                                     Zenon Stefanowski

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
go back