Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 24.02.2020
name-day: Boguty, Bogusza, Macieja
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-04-22 10:25:17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.8.2014.Nazwa zadania: „Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia   w wodę na terenie Gminy Kłoczew”.

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną  przez Wykonawcę:

 

Usługi Instalacyjno Sanitarne

WOD - KAN, CO, GAZ

Jurzysta Henryk

ul. Sądowa 12

08-460 Sobolew

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

Czynsz dzierżawny -  10 701,00 zł brutto miesięcznie

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert określonym                      w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz oferty w/w złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

---------------------------------------------------------------------------

Lp.                              1

Elektro-Pol

Grzegorz Łysoń

Janopol 15

08-550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  35,51

 

Lp.                              2

Zakład Budowy i Eksploatacji  Urządzeń Wodociągowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.o

Miętne, ul. Główna 45

08-400 Garwolin

Liczba pkt. w kryterium cena:  98,27

 

Lp.                              3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Rykach Sp. z o.o.

ul. Słowackiego  5

08-500 Ryki

Liczba pkt. w kryterium cena:  86,20

 

Lp.                              4

Bakart Sp. z o.o.

ul. Goździków 25

04-231 Warszawa

Liczba pkt. w kryterium cena:  68,96

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia   o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                     

 

                                                                                  W imieniu Zamawiającego

                                                                                      Wójt Gminy Kłoczew

                                              

                                                                                       Zenon Stefanowski

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a

 

go back