Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 24.02.2020
name-day: Boguty, Bogusza, Macieja
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew
print
published: 2014-04-10 14:55:43

Numer ogłoszenia: 123684 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew , ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew w zakresie określonym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858z póź. zm. ). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapewnić zdolność przyjętych do eksploatacji urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody. Przekazuje się w eksploatację wraz z dzierżawą istniejącą sieć wodociągową wraz z infrastrukturą techniczną o następujących parametrach: a)Stacja Uzdatniania Wody w Kłoczewie Dobowa produkcja wody 365 m3, posiada zbiornik do gromadzenia wody uzdatnionej poj. 10 000 l . Długość sieci wodociągowej w km - 65,017 km, liczba przyłączy domowych - 690 Stacja zasila w wodę następujące miejscowości: Kłoczew, Czernic, Kawęczyn, Padarz, Julianów, Sosnówka, Janopol, Rzyczyna. Wylezin, Przykwa b)Stacja wodociągowa w Woli Zadybskiej Dobowa produkcja wody 168 m3, posiada zbiornik do gromadzenia wody uzdatnionej poj. 10 000 l . Długość sieci wodociągowej w km - 44 km, liczba przyłączy domowych - 253 Stacja zasila w wodę następujące miejscowości: Borucicha, Wygranka, Rybaki, Kąty, Zaryte, Kurzelaty, Wola Zadybska, Kol. Wola Zadybska, c) Stacja wodociągowa w Starym Zadybiu Dobowa produkcja wody 488 m3, posiada zbiornik do gromadzenia wody uzdatnionej poj. 10 000 l . Długość sieci wodociągowej w km - 50,2 km, liczba przyłączy domowych - 619 Stacja zasila w wodę następujące miejscowości: Stare Zadybie, Stryj, Nowe Zadybie, Gęsia Wólka, Sokola, Kokoszka, Gózd, Jagodne, Bramka, Wojciechówka, Huta Zadybska . Ogółem: dł. sieci - 165,85 km, dł. przyłączy - 63,1 km, ilość przyłączy - 1562 szt. Zakup wody ze wszystkich ujęć w 2013 roku - 221 920 m3, Aktualnie obowiązująca cena dostarczania wody: brutto 2,45 zł/1m³ Wartość netto środków trwałych przekazywanych w dzierżawę na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 4 202 531,44 zł Przedmiotem zamówienia w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej jest: Prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Kłoczew, Stare Zadybie, Wola Zadybska przez Wykonawcę w imieniu Gminy Kłoczew. W szczególności Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do: 1)Dbania o całodobową i bezawaryjną dostawę wody dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, 2)Utrzymania odpowiedniej jakości wody odpowiadającej wymogom wody pitnej określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 3)Usuwania wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach, 4)Należytego dbania o utrzymanie stref sanitarnych na podległych wodociągach i obiektach, 5)Niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na sieciach i obiektach zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci. 6)Przystąpienia do usuwania awarii w czasie 2 godzin od zgłoszenia awarii. 7)Zapewnienia alternatywnych dostaw wody w czasie awarii wodociągu trwającej dłużej niż 12 godzin. 8)Przeprowadzania bieżących remontów. 9)Likwidacji przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od normy, prowadzenia dezynfekcji sieci i urządzeń. 10)Zawierania umów na dostawę wody z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi. 11)Pobierania należności od odbiorców za dostarczoną wodę po cenach określonych uchwałą Rady Gminy. 12)Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją urządzeń wodociągowych a w szczególności: a.opłaty za badania wody, b.opłaty za energię elektryczną , c.opłaty za legalizację wodomierzy w przypadku podejrzenia złych wskazań lub upływu terminu ważności, d.ponoszenie opłat związanych z korzystaniem ze środowiska. e.podatku od nieruchomości w aktualnie obowiązujących stawkach wynosi 1% wartości nieruchomości. f.ubezpieczenia i monitoringu. 13)Bezpłatnego wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, wskazujących rodzaj materiału oraz typu urządzeń montowanych na przyłączach wodociągowych. 14)Egzekucji należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci. 15)Kwartalnego lub miesięcznego dokonywania odczytów wodomierzy na stacjach uzdatniania wody i hydroforni oraz podawania ich stanu do Urzędu Gminy. 16)Kontrolowania wykonania instalacji przy podłączaniu nowych odbiorców do sieci wodociągowej przy jednoczesnym uczestniczeniu w odbiorze technicznym przedstawiciela Powierzającego. Odbiór techniczny musi nastąpić w terminie trzech dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej Powierzającemu. 17)Bezpłatnego włączenia do sieci wodociągowej odbiorcy indywidualnego. 18)Zapewnienie dozoru nad powierzonym do eksploatacji mieniem. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Powierzającego ze wskazanym przez Wykonawcę przedstawicielem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):41.11.00.00-3, 45.23.24.30-5, 50.80.00.00-3, 65.13.00.00-3, 65.10.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj. minimum jedną usługę polegająca na prowadzeniu eksploatacji sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 100 km u jednego zamawiającego;

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi urządzeniami technicznymi: 1. Koparko - ładowarka- 1 szt 2. Mini koparka - 1 szt

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności w tym: 1. Kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami, 2. Elektromonter z uprawnieniami SEP do 1 kV, 3. Operator koparko- ładowarki, 4. Monter sieci zewnętrznych

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2)Wzór umowy - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

go back