Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 30.03.2020
name-day: Amelii, Dobromira, Leonarda
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
print
published: 2014-02-14 15:18:10

Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kłoczew
Numer ogłoszenia: 53572 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew , ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kłoczew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kłoczew. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót (załącznik nr 7 do SIWZ), dokumentacją projektową (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznik Nr 8 do SIWZ, oznaczonego jako Dokumentacja projektowa. Wykonawca wykona pełny zakres niezbędnych uzgodnień i opinii z właścicielem sieci ( PGE Dystrybucja) i uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień przekazanej dokumentacji. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez wykonawcę poprzez modernizację lub wymianę następujących elementów systemu:a)demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 498 kpl;b)montaż wysięgników z oprzewodowaniem i bezpiecznikowymi złączami oświetleniowymi - 478 kpl;c)montaż nowych opraw sodowych ze źródłami światła: 50 W - 443 kpl; oraz 70 W - 36 kpl; d)montaż 47 szt. kompletnych szaf sterowniczych;e)dopuszczenie do prac przez PGE DYSTRYBUCJA (koszty wyłączeń ponad wskazaną w kosztorysie załączonym do SIWZ ponosi Wykonawca); f)pomiary ochronne niskiego napięcia; g) utylizacja zużytych źródeł światła - protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu;h)wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.i)uzgodnienie zajęcia pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). j)wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.k)wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe).l)odbiór wykonanych robót pod względem technicznym przez Zakład Energetyczny.m)przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. n)wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. o)wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały zgodnie z wymaganymi warunkami gwarancji w/g karty gwarancyjnej (wg załącznika nr. 10) tj. 36 miesięcy dla dostarczanych opraw i źródeł światła oraz dla wykonanych prac instalacyjnych. p)w ramach gwarancji wykonawca zapewni stan zmagazynowanych części zamiennych dla sprawnego usuwania ewentualnych awarii w ilości 5 szt. opraw oraz 20 szt. źródeł światła. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw ulicznych i źródeł światła:Zamawiający nie wskazuje konkretnego typu zastosowanego sprzętu oświetleniowego w związku z czym poniższe zapisy obowiązują wszystkich wykonawców.Wymagane parametry użytkowe opraw ulicznych i osprzętu: a)korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany jako ciśnieniowy odlew aluminium w wersji jedno lub dwukomorowej;b)klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z hartowanego szkła odpornego na uderzenia - współczynnik IK - 08 lub wyższy;c)otwieranie korpusu oprawy poprzez podniesienie górnego elementu do góry; d)oprawa musi być wyposażona w zabezpieczenie uniemożliwiające samoczynnemu opadnięciu górnej części korpusu po otwarciu; e)oprawa musi być wyposażona w głęboko tłoczony odbłyśnik aluminiowy jednoczęściowy;f)odbłyśnik musi być trwale połączony z korpusem oprawy;g)korpus oprawy musi mieć możliwość montażu na wysięgniku lub w sposób bezpośredni na słupie z wysięgnikiem pionowym - uniwersalny uchwyt montażowy, nie dopuszcza się montażu opraw za pośrednictwem dodatkowych łączników, reduktorów, uchwytów;h)układ elektryczny oprawy musi być wykonany w formie wymienialnego modułu zmontowanego na podstawie z ocynkowanej blachy stalowej lub aluminiowej i dla zapewnienia stabilności podczas użytkowania moduł musi być przytwierdzony w sposób trwały do korpusu za pośrednictwem śrub;i)oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła w min. trzech oznaczonych pozycjach.; j)układ optyczny opraw musi posiadać sprawność min. 75%;k)średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 23.000 godzin świecenia;l)zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn.:źródło50W - co najmniej 4200 lm; źródło 70W - co najmniej 6800 lm. B.Wymagane parametry techniczne opraw i osprzętu:a)stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 65 dla komory optycznej i min. IP 65 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego;b)otwarcie komory osprzętu nie może powodować rozszczelnienia komory lampy.c)oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w I lub II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej; W przypadku dostarczenia opraw w I kl. ochrony pporaż. oprawy muszą być zainstalowane zgodnie z przepisami dot. ochrony pporaż. i uzgodnione z właścicielem sieci NN.d)oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz.e)elementy montażowe wysięgniki, haki winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub ogniowo cynkowane .Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w ofercie należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz jeden z dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych określonych w § 3 pkt. 3.2 tzn. Certyfikat na znak B lub Weryfikacje deklaracji zgodności.Nie załączenie do oferty znaku B lub weryfikacji deklaracji zgodności nie spowoduje odrzucenia oferty, dokumenty te wykonawca będzie mógł uzupełnić w czasie trwania inwestycji natomiast ich nie przedłożenie powoduje iż Zamawiający w celu potwierdzenia deklarowanych przez producenta parametrów na etapie odbioru inwestycji zastrzega sobie prawo do komisyjnego demontażu jednej z zamontowanych opraw i przekazania do badań jednostce zrzeszonej w PCA.Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego i obciążenie kosztami wykonawcę. Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą próbki opraw i źródeł światła przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne. Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń. Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert lub jeżeli wskazują na to techniczne względy przed złożeniem ofert. Próbki podlegają zwrotowi po upływie terminu związania z ofertą.Oprawy oświetleniowe przyjęte w ofercie muszą gwarantować wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone w Dokumentacji projektowej. Dla wyliczeń należy przyjmować strumień świetlny w wielkości identycznej jak w dokumentacji Zamawiającego oraz pozostałe warunki podane w niej zawarte. Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do obliczeń przedstawionych przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego wszystkie elementy zawarte w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w dokumentacji Zamawiającego parametrami tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu Zamawiającego. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju prac w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i stanowiących zakres określony w SIWZ

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.31.61.10-9, 71.32.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.23.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Ryki 50 8724 1028 2003 2800 0143 0002 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji oświetlenia ulicznego o wartości robót co najmniej 250 000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże ,że dysponuje:a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im, ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru - wg załącznika nr 12 do SIWZ. Wzór umowy - wg załącznika nr 4 do SIWZ. Dokument pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w formie oryginału. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 Pzp.), b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, d) jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia poprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłoczew, ul. Długa 67,08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kłoczew, ul. Długa 67,08-550 Kłoczew, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

go back