Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 30.03.2020
name-day: Amelii, Dobromira, Leonarda
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
print
published: 2014-01-22 12:18:59

Sukcesywna dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 24968 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kłoczew , ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Sukcesywna dostawa paliw płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, w miarę pojawiających się potrzeb, dostawa paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 oktanowej i oleju napędowego ON dla samochodów służbowych , sprzętów ( koparko-ładowarka JCB oraz Białoruś) będących własnością Urzędu Gminy Kłoczew oraz samochodów i sprzętów strażackich. Zamawiający informuje, że roczna szacunkowa ilość zamawianego paliwa kształtuje się w granicach: a) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa - 3 000 litrów b) olej napędowy ON - 12 000 litrów 3.2. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa zakupionego w 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmniejszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości każdego z obu rodzajów zamawianego paliwa o nie więcej niż 30%, w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. 3.3. Paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) oraz w Polskiej Normie PN-EN 228 : 2003. 3.4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedanego paliwa. 3.5. Płatność za zakupione paliwo dokonywana będzie do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie prawidłowej zbiorczej faktury VAT, wystawionej za każdy okres rozliczeniowy. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną dokumentację każdego zakupu umożliwiającą stały monitoring realizowanych transakcji Faktura oraz dołączone do niej zestawienie powinny zawierać rejestr transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, zawierający co najmniej: datę tankowania, nazwę i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, ilość, rodzaj i cenę jednostkową paliwa . 3.7. Paliwa płynne dostarczane będą wg zapotrzebowania transportem drogowym Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego z możliwością codziennego odbioru ze stacji paliw położonych w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego. Proponowane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zakup paliwa i oleju będzie każdorazowo rejestrowany w karcie drogowej. Zamawiający dopuszcza tankowanie paliw i olejów w karnistry w przypadku zapotrzebowania tankowania w paliwa i oleje sprzętów drobnych, np. agregat prądotwórczy, kosiarki, piły. W okresie zimowym Wykonawca dokona dostawy zamawianego paliwa i olejów przystosowanego do niskich temperatur.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Wzór umowy - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3) Dokument pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w formie oryginału. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; c) zawieszenia dostaw przez Zamawiającego; d) siły wyższej ; e) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest przedstawienie przez stronę pisemnego uzasadnienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat, Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej (Pb 95).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej (Pb 95) - w ilości 3 000,00 litrów.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.21.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Dostawa oleju napędowego (ON).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa oleju napędowego (ON) - w ilości 12 000 litrów.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.41.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

go back