Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 24.02.2020
name-day: Boguty, Bogusza, Macieja
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Uchwała Nr XXVI/167/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
print
published: 2013-01-03 13:58:31

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zwanej dalej „właścicielem nieruchomości”, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie selektywnie zbierane odpady komunalne, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłoczew, za wyjątkiem odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie.

§ 2.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z którym Gmina Kłoczew zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zobowiązany jest dokonywać odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego mieszkańcom.

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne – co najmniej jeden raz w  miesiącu,

2) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury – jeden raz w miesiącu,

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania  

    z metali oraz opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu,

4) szkło i opakowania ze szkła – jeden raz w miesiącu,

5) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych – w okresie od

    kwietnia do listopada, według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż jeden

    raz w miesiącu,

6) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej:

            1) zmieszane odpady komunalne – co najmniej jeden razy w miesiącu,

            2) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury – jeden raz w miesiącu,

            3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania

                   z metali oraz opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu,

            4) szkło i opakowania ze szkła –  jeden raz w miesiącu,

            5) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych – w okresie od

                   kwietnia do listopada, według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż jeden

                   raz w miesiącu,

            6) odpady wielkogabarytowe – według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż

                   dwa razy w roku.

§ 3.

Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłoczew, będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4.

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone w odpowiednich pojemnikach i workach, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłoczew.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia miejsca ustawienia pojemników lub worków, o których mowa w ust. 1, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godziny 6:00 przed posesję. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę publiczną przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, nie powodując uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia).

3. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony swobodny dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi.

4. Odbiór odpadów, o których mowa w §2 niniejszej uchwały, nie może następować w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.

5. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbiorów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 5.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebrane zostaną w systemie akcyjnym następujące rodzaje odpadów komunalnych:

            1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

            2) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki,

            3) zużyte baterie i akumulatory,

            4) inne odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów

                  komunalnych,

            5) zużyte opony,

            6) inne odpady problemowe.

 

2. Informacja o terminie i godzinach zbiórki odpadów w systemie akcyjnym jest przekazywana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy Kłoczew oraz jest udostępniana na stronie internetowej Gminy Kłoczew www.kloczew.pl

3.  Podczas akcji  zbierania odpadów komunalnych  odbierane są wyłącznie odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kłoczew.

§ 6.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości są przekazywane uprawnionym podmiotom w celu przygotowywania ich do ponownego użytku, poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje od1lipca 2013 r.

 

           

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    /-/

                                                                                                          Marek Cąkała

go back