Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 24.02.2020
name-day: Boguty, Bogusza, Macieja
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Uchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew
print
published: 2013-01-03 13:49:22

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 391).

Rada Gminy Kłoczew uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew o następującej treści:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.    Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew

 

ROZDZIAŁ II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

 

§ 2

1.    Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1)        Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a)      papier, tektura,

b)      metale,

c)      tworzywa sztuczne,

d)     szkło,

e)      opakowania wielomateriałowe,

f)       odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g)      odpady z pielęgnacji terenów zielonych,

h)      popioły,

i)        zużyte baterie i akumulatory,

j)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l)        odpady budowlane i rozbiórkowe,

m)    zużyte opony,

n)      przeterminowane leki i chemikalia.

2)        Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłoczew, który posiada podpisaną umowę z Gminą Kłoczew lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiera uchwała Rady Gminy Kłoczew w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

3)        Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

§ 3

1.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1)        w zabudowie jednorodzinnej:

a)         odpady surowcowe (tzw. „suche” – plastik, metal, tekstylia) – w osobnym pojemniku lub worku,

b)        szkło – w osobnym worku,

c)         papier – w osobnym worku,

d)        niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

2)        w zabudowie wielorodzinnej:

a)                  odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku,

b)                  szkło – w pojemnikach ogólnodostępnych,

c)                  papier – w pojemnikach ogólnodostępnych,

d)        niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

3)        na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a)         odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku,

b)                  szkło – w pojemnikach ogólnodostępnych,

c)                  papier – w pojemnikach ogólnodostępnych

d)        niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy, dopuszcza się możliwość przekazywania odpadów o których mowa w ust.1 pkt. 1 lit. d w odpowiednio oznakowanych workach.

§ 4

1.      Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do przydrożnych urządzeń odwadniających lub kanalizacji, a w przypadku przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w taki sposób, aby nie stanowiło to utrudnienia dla wsiadających i wysiadających pasażerów oraz zatrzymujących się pojazdów.

2.      Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3.      Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych, na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów, w pojemniki do zbierania odchodów zwierząt.

§ 5

1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)        niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2)        dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3)        mycie dotyczyć może nadwozia samochodu.

2.    Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

ROZDZIAŁ III

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6

1.    Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1)        worki o pojemności od 60 l do 120 l,

2)        kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l

3)        pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l,

4)        kontenery o pojemności od 5 do 34 m3,

2.    Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1)        zielonym, z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe,

2)        żółtym, przezroczyste, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”),

3)        niebieskim - papier

4)        czarnym, brązowym, ciemnozielonym wykonanym z tworzywa sztucznego lub z metalowym ocynkowanym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3.    Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz muszą być dostosowane do samochodów odbierających odpady.

4.    Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

5.    Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.

6.    Do selektywnie zbieranych odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) oraz selektywnie zbieranego szkła, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.

7.    Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 

§ 7

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach określonych w § 6 lub w workach uwzględniając następujące normy miesięczne:

1)   dla szkół wszelkiego typu – co najmniej jeden pojemnik 240 l,

2)   dla żłobków i przedszkoli – co najmniej jeden pojemnik 240 l,

3)   dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia, aptek, domów kultury – co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

4)   dla punktów handlowych poza lokalem – co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,

5)   dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych – co najmniej jeden pojemnik 120 l miesięcznie,

6)   dla lokali gastronomicznych – co najmniej dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l,

7)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – co najmniej jeden pojemnik 120 l miesięcznie,

8)   dla parafii, związków wyznaniowych min. Jeden pojemnik 120 l. miesięcznie

9)   dla cmentarzy – co najmniej jeden pojemnik 3m3 miesięcznie

 

§ 8

1.    Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 l,

2)      nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż13 osób – o pojemności 240 l lub 2 pojemniki o pojemności 120 l

3)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-2.

2.    Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a-g, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 l,

2)      nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – o pojemności 240 llub 2 pojemniki o pojemności 120 l

3)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-2.

 

§ 9

1.    Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 l,

2)      nie mniej niż 7  osób i nie więcej niż 13 osób – o pojemności 240 l lub2 pojemniki o pojemności 120 l

3)      nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3.

2.    Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 l,

2)      nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – o pojemności 240 l lub2 pojemniki o pojemności 120 l

3)      nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

 

4)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3.

 

§ 10

1.    Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

1)      nie więcej niż 6 osób – pojemnik lub worek o pojemności 120 l,

2)      nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – pojemnik o pojemności 240 l lub2 pojemniki o pojemności 120 l

3)      nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3.

2.    Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      nie więcej niż 6 osób – pojemnik lub worek o pojemności 120 l,

2)      nie mniej niż 7 osoby i nie więcej niż 13 osób – pojemnik o pojemności 240 l,

3)      nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3.

 

§ 11

Dopuszcza się inne niż wymienione w § 7, 8 i 9 ilości i wielkości pojemników i worków, jednakże tylko ponad minimalne normy ustalone w regulaminie.

 

§ 12

1.    Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1)        w terenie niezabudowanym – 20 l, usytuowane w odległości maksymalnie 10 km od kolejnego pojemnika,

2)        w terenie zabudowanym – od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości maksymalnie 300 m od kolejnego pojemnika.

 

§ 13

1.    Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1)        pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)        w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę publiczną przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,

3)        worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr,

4)        pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,
w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

5)        pojemniki i worki na odpady surowcowe (tzw. „suche”) oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru,

6)        w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel,

7)        pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

2.    Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 14

1.    W przypadku, gdy nastąpiło rozdarcie worka lub wywrócenie pojemnika wypełnionego zgodnie z regulaminem, porządkowania terenu dokona odbierający odpady
z nieruchomości. W przypadku, gdy odpady zgromadzono w worku lub pojemniku niezgodnie z jego przeznaczeniem, do uporządkowania terenu zobowiązuje się właściciela nieruchomości.

2.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

3.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

 

ROZDZIAŁ IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

 

§ 15

1.      Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zależności od rodzaju odpadów wynosi:

1)      Zabudowa jednorodzinna:

a)Odpady surowcowe (tzw. suche) – jeden raz w miesiącu

b)          Szkło – jeden raz w miesiącu,

c)Papier - jeden raz w miesiącu

d)          Odpady komunalne zmieszane – jeden raz w miesiącu

2)      Zabudowa wielorodzinna:

a)Odpady surowcowe (tzw. suche) – jeden raz w miesiącu

b)          Szkło - jeden raz w miesiącu

c)Papier - jeden raz w miesiącu

d)          Odpady komunalne zmieszane – jeden raz w miesiącu

3)      Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a)Odpady surowcowe (tzw. suche) – jeden raz w miesiącu

b)          Papier - jeden raz w miesiącu

c)Szkło - jeden raz w miesiącu

d)          Odpady komunalne zmieszane – jeden raz w miesiącu

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2.      Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3.      Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego                         i elektronicznego odbywać się może w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4.      Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

5.      Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00 w dni robocze.

6.      Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów.

7.      Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów.

8.      Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9.      Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10.  Odpady wielkogabarytowe i odpady z remontów winny być przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11.  Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług.

12.   Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

13.  Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

14.  Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

 

ROZDZIAŁ V

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA

§ 16

1.    Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:

1)   odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 2 w Puławach, wskazanego w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30.07.2012 r. (Uchwała nr XXIV/396/2012) jako instalacji regionalnej, a w przypadku jej awarii – do instalacji zastępczej,

2)   odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 2 w Puławach,

3)   nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przedsiębiorca  przekazuje do oczyszczalni ścieków w Kłoczewie.

 

ROZDZIAŁ VI

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 17

1.    Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,  w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2.    W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3.    Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4.    Właściciel psa zobowiązany jest do:

1)        dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także  w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

2)        w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

3)        zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5.    Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 19.

6.    Zabrania się:

1)        pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę,

2)         wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, place targowe,

3)        wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z opieki psa).

 

ROZDZIAŁ VII

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTZRYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB
W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 18

1.    Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1)        odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie
z odrębnymi przepisami,

2)        gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2.    Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3.    Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

4.    Zabrania się:

1)        utrzymania zwierząt gospodarskich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

2)        wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli,

3)        utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

5.    Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt,
w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1)        posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

2)        teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną,

3)        w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt,

4)        odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:

a)         obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,

b)        ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.

6.    Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.

 

ROZDZIAŁ VIII

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 19

1.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku jesienią, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2.    W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      /-/

                                                                                                           Marek Cąkała

go back