Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 23.03.2019
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2019-03-12 10:21:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Kłoczew Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, Komisji Finansów i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłoczewie ul. Długa 67, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia bądź nietworzenia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
3. Przyjęcie sprawozdań za 2018 rok z działalności gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Zapoznanie się z realizacją Programu 500+ w Gminie Kłoczew w roku 2018.
5. Informacja na temat kosztów funkcjonowania szkół, świetlic, stołówek szkolnych i przedszkoli za 2018 rok.
6. Wypracowanie stanowiska w sprawie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych po wprowadzeniu reformy systemu oświaty.
7. Informacja na temat działalności hali sportowej i wykorzystania boiska ORLIK w Kłoczewie za 2018 rok.
8. Zapoznanie się z planem pracy Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2019.
9. Zapoznanie się z informacją nt. realizowanych i planowanych inwestycji w roku 2019.
10. Zapoznanie się z informacją na temat załatwiania skarg składanych do Przewodniczącego Rady na działalność Wójta oraz do Wójta na działalność Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
11. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2019 – 2022,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2019 rok,
3) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w roku 2019”,
4) w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew,
5) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Edukacji
 i Spraw Społecznych
(-) Marek Cąkała

Przewodnicząca Komisji Finansów
 i Mienia Komunalnego
(-) Bożena Maria Stępnicka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Michał Filipek

powrót