Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.06.2019
name-day: Bogny, Rafaeli, Rafała
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych
print
published: 2019-01-03 15:07:11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacj w 2019 r zada publicznych Wójt Gminy Kłoczew działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 r.

1.      Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji poniższych zadań publicznych Gminy Kłoczew w zakresie przedsięwzięć kulturalnych  
i powszechnych zajęć sportowych.

2.      Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1) W zakresie kultury i sztuki:

a) Udział zespołów ludowych i artystycznych w przeglądach i festiwalach oraz imprezach cyklicznych w szczególności organizowanych przez Gminę Kłoczew, jednostki organizacyjne gminy i organizacje pozarządowe wspierające działalność kulturalną z wyłączeniem kosztów związanych z wynagrodzeniem instruktorów;

b) Udział delegacji w dożynkach Gminy Kłoczew;

c) Powierzanie lub wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i historii oraz dziedzictwa kulturowego gminy Kłoczew i jej mieszkańców, związanych tematycznie z ważnymi rocznicami narodowymi i patriotycznymi.

d) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i międzypokoleniowych a w szczególności: przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, spotkań, wystaw, jubileuszy oraz innych wydarzeń kulturalnych służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej;

2) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Organizacja i prowadzenie ogólnie dostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych prowadzonych pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów wraz z bieżącym przygotowaniem boiska w Starym Zadybiu wg bieżących potrzeb.

b) Reprezentacja Gminy poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych.

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje w/w zadań wynosi    70 000,00 złotych w tym na:

1)      Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 40 000,00 zł.

2)      Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 30 000,00 zł.

4.      Termin i realizacja zadania:

1) Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r.

2) Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

3) Zadania należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba uczestników.

4) W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

a) zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,

b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie kwot dotacji,

c) rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych.

5.      Zasady przyznawania dotacji:

1)      Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

2)      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)

3)      Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) wraz z załącznikami:

a)      Odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania) ze wskazaniem osób prawnie umocowanych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji.

b)      Pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę
o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji organizacji)

4)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

5)      Po rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa przedstawi protokół z propozycją przyznanej kwoty dotacji Wójtowi Gminy Kłoczew.

6)      Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Kłoczew.

7)      W przypadku, gdy organizacja otrzymuje dotacje niższą niż wnioskowana konieczne jest dokonanie uzgodnień których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

Wzór formularza oferty można pobrać ze strony internetowej www.kloczew.pl – zakładka Dokumenty do pobrania dział Pożytek publiczny.

6.   Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kłoczew przy ul. Długiej 67 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego” (decyduje data wpływu).

7. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

1)      Możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

2)      Kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,

3)      Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

4)      Przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)      Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków,

6)      Sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kłoczew. Konkurs ma charakter jawny.

9. W poprzednim roku Gmina Kłoczew realizowała niżej wymienione zadania, tego samego rodzaju:

1) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 całą kwotę pokryto dotacją budżetową,

2) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 30 000,00 całą kwotę pokryto dotacją budżetową.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kloczew.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kłoczew.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
25 75 43 140 w. 17 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Kłoczew.
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłoczew oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kloczew.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłoczew:
http://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/

go back