Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 13.12.2018
imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 7 grudnia 2018 r.
print
opublikowano: 2018-11-30 14:38:27

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 7 grudnia 2018 r. Uprzejmie zapraszam na III zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 900 (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1.       Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.

5.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłoczew w roku szkolnym 2017/2018r.

6.       Rozpatrzenie projektów uchwał:

1)       w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,

2)       w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2018 rok,

3)       w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/301/2017 Rady Gminy Kłoczew z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu,

4)       w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłoczew”,

5)       w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,

6)       w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,

7)       w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Kłoczewie w Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie,

8)       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym części powierzchni dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Bramka, stanowiącym własność Gminy Kłoczew,

9)       w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

10)   w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.,

11)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłoczew na rok 2019,

12)   w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,

13)   w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kłoczew,

14)   w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew,

15)   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

16)   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

9.       Wolne wnioski i informacje.

10.    Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 28 listopada 2018 roku.

11.    Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

powrót