Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.06.2019
name-day: Bogny, Rafaeli, Rafała
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III
print
published: 2018-08-08 11:28:29

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew etap III Wójt gminy Kłoczew, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew zmienionej uchwałą Nr X/82/2015 Rady Gminy Kłoczew z dnia 1 lipca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu w dniach od 16 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłoczew przy ul. Długiej 67, 08-550 Kłoczew w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie internetowej Urzędu Gminy.

            Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew – etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmuje tereny w granicach administracyjnych gminy, zgodnie ze złożonymi wnioskami, które wymagały uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych  na cele nierolnicze i nieleśne.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłoczew w godz. od 10.00 do 11.00.

            Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Kłoczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew - etap III

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew - etap III

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kłoczew – etap III

Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kłoczew – etap III

go back