Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 18.10.2018
imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
print
opublikowano: 2017-09-12 10:41:33

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kłoczewie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata  2014-2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2017, będą wydawane paczki żywnościowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Z pomocy żywnościowej w postaci paczki żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. z powodu: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

·       1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

·       1.028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze uzyskanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osób lub rodzin ubiegających się o pomoc w ramach programu.

Zainteresowane osoby i rodziny prosimy o zgłaszanie się w terminie do dnia 30 września 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Długa 67 A w Kłoczewie po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Zwracamy się również z prośbą o zgłaszanie do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie osób, które Państwa zdaniem wymagają wsparcia w postaci paczki żywnościowej.

Więcej informacji udziela:

Pani Danuta Łukasiak – specjalista pracy socjalnej – tel. 25 75 43 179 w godzinach urzędowania tutejszego Ośrodka.

powrót