Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 19.06.2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w dniu 31 maja 2017 r.
print
opublikowano: 2017-05-15 09:39:10

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2017 r. Uprzejmie zapraszam na XXXIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 12oo (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy Sesjami.
5. Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o realizacji zadań na terenie Gminy Kłoczew.
6. Informacja na temat Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Gminy Kłoczew.
7. Zapoznanie się z Raportem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek podległych (GOK,GOPS,CUW) za rok 2016
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją
z realizacji planu finansowego GOK oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy Kłoczew.
1) przedstawienie wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
2) przedstawienie opinii RIO w Lublinie na temat Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
3) przestawienie wniosku Komisji Rewizyjnej na temat absolutorium dla Wójta Gminy,
4) przedstawienie opinii RIO w Lublinie na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłoczew,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016  rok oraz sprawozdania finansowego,
7) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Wójta.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2017 r.,
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu,
4) w sprawie sprzeciwu wobec  zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz
wprowadzenia dwukadencyjności organów wykonawczych,
5) w sprawie zmian  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne – wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 13 kwietnia 2017 roku.
15. Zamknięcie Sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

          Marek Cąkała

powrót