Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

published: 2014-10-03

Projekt systemowy „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych” realizowany był od kwietnia do września 2014 roku.

Beneficjentem była Gmina Kłoczew. Za realizacje bezpośrednio odpowiadały Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnazjum, Zespoły Szkół w Czernicu, Gozdzie i Kłoczewie oraz Szkoły Podstawowe w Starym Zadybiu, Kawęczynie i Woli Zadybskiej.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosiła 580 164,36 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy siedmiu oddziałów przedszkolnych w sześciu szkołach podstawowych w gminie Kłoczew poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.

W siedmiu oddziałach przedszkolnych (dotychczasowe zerówki) funkcjonujących na terenie naszej gminy (dwa oddziały w Kłoczewie i po jednym w pozostałych szkołach) zaplanowano szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków pozwalających na objęcie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt obejmuje trzy grupy działań:

1. Organizację placów zabaw

2. Dostosowanie pomieszczeń

3. Wyposażenie

W ramach pierwszego zadania wykonane zostały place zabaw z bezpieczną nawierzchnia i zabawkami, w Kłoczewie o pow.200 m2 wraz z ogrodzeniem, w Gozdzie o pow. 90 m2 a w Czernicu o pow. 100 m2. W pozostałych szkołach zaplanowano uzupełnienie wyposażenia na istniejących placach zabaw.

W ramach projektu zostały dostosowane toalety dla dzieci i personelu, z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału przedszkolnego. Przewidziano zakup umywalek, podestów, luster, podajników na mydło, suszarek do rąk i wielu innych. W niektórych szkołach zaszła potrzeba wymiany stolarki okiennej i drzwiowej co już zostało wykonane.

Dzięki realizacji projektu udało się każdą salę przedszkolną wyposażyć komputery z oprogramowaniem, drukarki, skanery, projektory multimedialne, tablice interaktywne, ekrany, kopiarki, wiele pomniejszego sprzętu RTV i audiowizualnego. W ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych nasze szkoły wzbogaciły się o wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach a także o meble (tj. stoły, krzesła, szafki, szafki na pościel, szafki ubraniowe, regały, pufy. Zakupiono również meble dla nauczycieli (biurka i krzesła). Zamontowano rolety okienne we wszystkich oddziałach. Ponadto zorganizowano szatnie bezpośrednio przy salach przedszkolnych. Zakupiono nowe zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Sale zostały wyposażone w elementy zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi – w zależności od potrzeb zabezpieczono grzejniki, zamontowano zabezpieczenia kątowe mebli i inne. Ogółem szczegółowy budżet projektu zawiera ponad 360 pozycji co świadczy o skali projektu.

Poprzez realizację projektu znacząco uległy poprawie warunki wychowania przedszkolnego w Gminie Kłoczew.

Projekt zostanie rozliczony do końca listopada 2014 r.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z jego realizacji.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.