Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

LOWE abroad

published: 2021-08-24

O projekcie:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z Oddziałami Przedszkolnymi w Kłoczewie we współpracy z Polską Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie uczestniczy w projekcie pn. "LOWE abroad - non-vocational adult education and learning communities" realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Projekt „LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się” jest powiązany z projektem „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” zrealizowanym przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji „OIC Poland”.

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostały zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do lipca 2021 roku.

Wcześniej:

Powyższy projekt jest kontynuacją partnerstwa Gminy Kłoczew ze Szkołą Podstawową w Kłoczewie która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację "OIC Poland" w Lublinie. Zrealizowaliśmy grant pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Wdrożenie modeLOWE na terenie Gminy Kłoczew w ramach umowy nr 15/LOWE/2017 ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Szkole Podstawowej w Kłoczewie został utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu grantu w wysokości 177 200,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację szkoleń, kursów zawodowych i warsztatów które będą prowadzone w ramach działalność Ośrodka.

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w naszej gminie były osoby dorosłe, w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny.

Obecnie:

Ze Szkoły Podstawowej w Kłoczewie na mobilności zostały wytypowane 2 osoby – dyrektor szkoły  Antoni Całka  i nauczyciel Tomasz Łukasiak celem przetransferowania wiedzy i dobrych praktyk na grunt szkoły. Program mobilności w miejscowości Szawle  na Litwie zakładał realizację następujących celów tematycznych:

 1. Przygotowanie  do prowadzenia szkoleń dla osób  dla osób niekorzystnej sytuacji społecznej (charakterystyka celów szkoleniowych i grupy docelowej).
 2. Prowadzenie skutecznych sesji szkoleniowych dla osób w niekorzystnej sytuacji społecznej.
 3. Ewaluacja szkoleń dla osób w niekorzystnej sytuacji społecznej.
 4. Praca z niezmotywowaną osobą dorosłą i metody pracy.
 5. Praca z trudnymi dorosłymi uczniami.
 6. Coaching w pracy z osobami w niekorzystnej sytuacji społecznej.
 7. Tworzenie przyjaznego środowiska uczenia się dla osób dorosłych.
 8. Aktywne metody  nauczania w pracy z osobami  w niekorzystnej sytuacji społecznej.
 9. Czytanie mowy ciała dorosłego ucznia w celu usprawnienia komunikacji  i procesu uczenia się.
 10. Wprowadzenie do metody Teatr Forum.
 11. Teatr Forum jako metoda rozwiązywania problemów (praktyka).

 

Po powrocie z mobilności wykorzystaliśmy spotkanie Rady Pedagogicznej do przekazania wiedzy w jaki sposób wyjazd wpłynął na szkołę i społeczność lokalną.

W trakcie tego spotkania Dyrektor z nauczycielem podzielili się z pracownikami szkoły zdobytą wiedzą o możliwościach kształcenia osób dorosłych przez całe życie.

Przedyskutowano możliwości wdrożenia nowych inicjatyw nabytych podczas wizyty w miejscowości  Szawle  na Litwie  w terminie  od 05.07.20021 r. do 09.07.2021 r.