Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Kolektory słoneczne

published: 2012-04-19

Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Gmina Kłoczew wykonała montaż indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych w 686 gospodarstwach domowych i 14 obiektach użyteczności publicznej.

Wiele wiejskich gospodarstw domowych ma problemy z zapewnieniem ciepłej wody do celów użytkowych. Najczęściej woda jest podgrzewana w sposób tradycyjny, czyli z kotłów węglowych, albo z wykorzystaniem energii elektrycznej, co jest dużym obciążeniem dla budżetów domowych. Ponadto podgrzewanie wody w tradycyjnych instalacjach grzewczych mieszkalnictwa indywidualnego jest, obok ogrzewania budynków, największym źródłem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Coraz częściej do tego celu są wykorzystywane odnawialne źródła energii, w tym energia słoneczna. Niestety, przeszkodą w powszechnym jej stosowaniu są koszty instalacji zestawów solarnych.

Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Kłoczew rozwiązała ten problem. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Kłoczew” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dnia 29 października 2009 r. w ramach RPO WL Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę. W dniu 1 lipca 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim i Gminą Kłoczew o dofinansowanie projektu na kwotę 5 844.013,50 zł. tj. 85% wartości projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 6.875.310 zł.

Zawarcie urnowy na dofinansowanie umożliwiło montaż 700 instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych wynosi 3.523,60 m2. Dzięki realizacji projektu w gminie Kłoczew zmniejszy się emisja dwutlenku węgla aż o 725 699 kg/rocznie. Wygenerowana oszczędność zużycia węgla wyniesie blisko 350 ton rocznie.

Realizacja rzeczowa projektu została zakończona w dniu 14 marca 2011 r. zgodnie z umową z wykonawcą robót tj. konsorcjum firm ENVIROTECH z Poznania i ECO-THERM z Łowicza. Zestawy są objęte gwarancją przez okres 5 lat i dodatkowo ubezpieczone od zdarzeń losowych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, to jeden z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z czego skorzystała z sukcesem Gmina Kłoczew.