Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Kadra projektu Radosne przedszkola w Gminie Kłoczew

published: 2012-11-13

Sylwia Romańska-Węzik
Koordynator projektu „Radosne przedszkola w Gminie Kłoczew”

Nadzoruje całość prac związanych z realizacją projektu, ich jakością oraz nad personelem projektu, zapewnia prawidłowy przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami projektu, nawiązuje współpracę oraz przydziela i koordynuje zadania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu, jest w bieżącym kontakcie z Instytucją Pośredniczącą (IP) i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi przy realizacji projektu, zapewnia terminową realizację zadań wynikających z harmonogramów realizacji projektu w tym rekrutacji, planowanych zakupów, przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do IP, utrzymywanie kontaktów z IP i opiekunem projektu, odpowiada za rzeczowo – finansową realizację projektu zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie, weryfikuje i zatwierdza dokumenty finansowe pod względem merytorycznym, sporządza wraz z asystentem i akceptuje wnioski o płatność, poddaje się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje wewnętrzne, dokonuje zakupów w ramach cross-financingu, przeprowadza wraz z asystentem rekrutację dzieci.

Jolanta Mróz
Asystent Kierownika

W projekcie odpowiedzialny jest za opracowanie materiałów promocyjnych i reklamowych, pomoc w rekrutacji uczestników projektu, odbiór zamówień, realizację zajęć dodatkowych, obsługę techniczną projektu, archiwizację i inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PP.

KADRA NAUCZYCIELI W:

 

Kłoczewie: Marzena Kieliszek i Irena Wiśniewska, pomoc nauczyciela Anna Ilona Jędrych.

Jęz. angielski – Joanna Domańska,

Logopeda – Marta Piecek.

 

Gozdzie: Katarzyna Łukasiak, Barbara Łukasiak, pomoc nauczyciela Katarzyna Kula.

Jęz. angielski – Iwona Mroczek,

Logopeda – Grzyb Teodozja.

 

Czernicu: Ewa Pieńkosz i Magdalena Głasek, pomoc nauczyciela Monika Zawadzka.

Jęz. angielski – Monika Kuśmierek,

Logopeda – Marta Piecek.

 

ZADANIA NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW:

1.        Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zgodnie z programem nauczania wynikającym z obowiązujących Punkt Przedszkolny przepis prawa oraz rozwojem psychofizycznym uczęszczających na zajęcia dzieci.

2.        Stosowanie w pracy z dziećmi prawidłowych metod i form pracy, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowanie godności osobistej dzieci, życzliwe, podmiotowe ich traktowanie bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość.

3.        Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć, w którym sprawdzana jest obecność dzieci, odnotowywana tematyka zajęć, organizowane imprezy wycieczki, spotkania i konkursy.

4.        Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) w „Karcie obserwacji rozwoju dziecka” (minimum raz na semestr na podstawie obserwacji zachowania dziecka na zajęciach).

5.        Organizowanie zebrań z rodzicami oraz informowanie  rodziców o postępach dzieci, w tym min. raz na semestr w formie pisemnej.

6.        Wybieranie programu nauczania wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku przez ministra do spraw wychowania i oświaty i decydowanie o doborze form i metod pracy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW:

bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci, poprawność prowadzonej dokumentacji dbałość o estetykę sal, stan mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych, terminowość dostarczania harmonogramów realizacji zajęć, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

 

ZASADNICZE OBOWIĄZKI POMOCY NAUCZYCIELA:

Pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej, spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych, uczestniczenie w wycieczkach i spacerach, organizowanie wypoczynku dzieci, utrzymanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA JĘZ. ANGIELSKIEGO:

prowadzenie zajęć z języka angielskiego zgodnie z programem metodami i formami pracy dostosowanymi do grupy wiekowej uczestników/uczestniczek projektu, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowanie godności osobistej dzieci, życzliwe, podmiotowe ich traktowanie bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć, w którym sprawdzana jest obecność dzieci, odnotowywana tematyka zajęć, systematyczne opracowywanie i realizowanie harmonogramów pracy zajęć z języka angielskiego, przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu (dostosowanego do grupy wiekowej uczestników/uczestniczek projektu) znajomości języka angielskiego na koniec każdego roku szkolnego, informowanie rodziców/opiekunów prawnych o wynikach nauczania języka angielskiego uczestników/uczestniczek projektu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych uczestników projektu.

 

OBOWIĄZKI LOGOPEDY:

Diagnozowanie oraz ciągłe i systematyczne monitorowanie poziomu rozwoju powierzonych dzieci, systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji logopedycznej, prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej oraz dbanie o całokształt rozwoju dziecka, tworzenie programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem, obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku nauczycielowi prowadzącemu, współpraca z nauczycielami poszczególnych grup, prowadzenie konsultacji logopedycznych dla rodziców, dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem, prowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem, przygotowywanie 2 razy w roku sprawozdania z pracy z dziećmi objętymi pomocą logopedyczną, stosowanie w pracy z dziećmi prawidłowych metod i form pracy dostosowanych do grupy wiekowej uczestników/uczestniczek projektu, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowanie godności osobistej dzieci, życzliwe, podmiotowe ich traktowanie bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć, w którym sprawdzana jest obecność dzieci, odnotowywana tematyka zajęć, opracowanie i realizowanie planów pracy na dany rok szkolny, systematyczne opracowywanie i realizowanie harmonogramów pracy zajęć logopedycznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych uczestników projektu.