Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Inwestycje w roku 2015

published: 2015-07-09

Remont budynku komunalnego w Starym Zadybiu.
Wartość inwestycji: 39 927,45 zł brutto
Okres realizacji: 19.01.2015 r. do 09.04.2015 r.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie remontu budynku komunalnego w Starym Zadybiu.
Zakres robót dotyczył wykonania:
1. Robót rozbiórkowych;
2. Ścian działowych i kominów;
3. Tynków, okładzin i malowanie;
4. Stolarki i orynnowania;
5. Podłóg i posadzek;
6. Roboty sanitarne;
7. Instalacji centralnego ogrzewania;
8. Wewnętrznej instalacji  wod – kan;
9. Robót elektrycznych;
10. Instalacji wewnętrznej.

Budowa chodnika w miejscowości Przykwa.

Wartość inwestycji: 68 781,60 zł brutto
Okres realizacji: 06.05.2015 r. do 31.07.2015 r.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę chodnika w miejscowości Przykwa z kostki brukowej kolorowej o długości 350 mb.

Modernizacja dróg
Rozpoczęły się roboty modernizacyjne dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew. Łącznie zaplanowano do wykonania 4+197 km  nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej.
Koszt inwestycji 453 067,79 zł brutto
Modernizacją objęto następujące odcinki:
1. Kłoczew, ul. Polna
2. Kłoczew, ul. Osiedlowa
3. Czernic
4. Stare Zadybie – Łysa Góra
5. Rzyczyna
6. Sokola – Feliksin
W/w roboty zostały odebrane  dnia  24.07.2015 r.
Okres realizacji: 28.04.2015 – 17.07.2015 r.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Dobiega końca termin na opracowanie zleconej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie. W ramach projektowanych robót planuje się m.in.:
1. Przebudowę szachtu studni głębinowej;
2. Przebudowę budynku technologicznego;
3. Budowę zbiornika retencyjnego;
4. Budowę zbiornika na wody popłuczne;
5. Budowę placu technologicznego;
6. Budowę infrastruktury technicznej związanej z funkcjonalnością Stacji Uzdatniania Wody.
Koszt dokumentacji 81 180,00 zł brutto

Dobudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Kłoczew
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kłoczew.

Budowa parkingu w miejscowości Kłoczew
Wartość inwestycji : 64 676,38 zł brutto
Okres realizacji: 4.12.2015 r. do 22.12.2015 r.
Przedmiot zamówienia obejmował utwardzenie placu kostką brukową kolorową w ilości 256,8 m2

Dobudowa oświetlenia dróg i ulic w gminie Kłoczew
Wartość inwestycji : 26 400,00 zł brutto
Okres realizacji: 9.11.2015 r. do 15.12.2015 r.
Przedmiot zamówienia obejmował  przebudowę linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz podwieszenie oświetlenia ulicznego na przebudowanym odcinku linii nN 0,4 kV w miejscowości Wola Zadybska.

Przebudowa mostu w miejscowości Gózd

Wartość inwestycji : 49 785,42 zł brutto
Okres realizacji: 28.09.2015 r. do 9.12.2015 r.

Wykonanie modernizacji budynku usługowo – administracyjnego WSPÓLNA w Kłoczewie
Wartość inwestycji : 54 951,73 zł brutto
Okres realizacji: 13.05.2015 r. do 21.07.2015 r.