Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Inwestycje w roku 2020

published: 2021-08-26

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 przygotowano dokumentację przetargową oraz wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarto umowę z wykonawcą firmą AQUA Spółka z o.o., 21-008 Tomaszowice Kol. 36A.

Koszt: 2 388 450,00zł. Zadanie planowane do wykonania z dotacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 232 000,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej Przykwa - Julianów – wykonanie dokumentacji. Umowa na dofinansowania została podpisana w ramach PROW 2014-2020 została zawarta 1 mara br.  – wys. dof. 63,63% kosztów netto tj. 86 091,00 zł.

Wykonano dokumentację – koszt – 12 150,00
Szacunkowy koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 168 956,32 zł
Zadanie planowane do wykonania z dotacją 86 091,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 119250L w miejscowości  Wylezin na długości 999 m – 318 117,80 zł. Wykonawca: Usługi Transportowo- Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba, Łąkoć 39, 24-170 Kurów.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 102800L w miejscowości Gęsia Wólka na długości 1172 m – 602 552,35 zł. Wykonawca: „IRKOP” Ireneusz  Ruszkiewicz z siedzibą: Brusów 58A, 08-500 Ryki. Koszt: 602 552,35 zł. Zakres: długość – 1172 m szerokość jezdni – 5 m z poboczami z tłucznia. Przebudowa dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 361 531,00 zł

5. Modernizacja drogi – ul. Zamłynie w m. Kłoczew na długości 400 m.

Zakres: uzupełnienie, wyrównanie i wyprofilowanie kruszywem istniejącej podbudowy z pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4 m na odcinku długości 400 m, zlokalizowanej  na działce o numerze ewidencji geodezyjnej  1201/13 i 1202 w Kłoczewie.

Koszt: 103 2467,18 zł.Środki własne Gminy z udziałem funduszu sołeckiego.

Przebudowa  ul. Zamłynie w Kłoczewie na długości 990 m.

Zakres: wyrównanie i wyprofilowanie kruszywem istniejącej podbudowy z pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego. Wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4 m na odcinku długości 990 m. Koszt: 209 261,00 zł.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów