Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 24.02.2020
name-day: Boguty, Bogusza, Macieja
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

Uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
print
published: 2013-01-03

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) - Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje:

more
Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
print
published: 2013-01-03

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3  ustawy z dnia13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy uchwala, co następuje:

more