Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 26.05.2019
name-day: Eweliny, Jana, Pawła
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kłoczew
print
published: 2013-06-24

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kłoczew

more
Informacja na temat systemu gospodarowania odpodami na terenie gminy Kłoczew
print
published: 2013-04-03

Informacja na temat systemu gospodarowania odpodami na terenie gminy Kłoczew

Uprzejmię informujemy wszystkich mieszkańców gminy Kłoczew, że na ostatniej sesji Rada Gminy zdecydowała o zmianie stawki opłaty za odpady komunalne oraz o zmianie terminu składania deklaracji.

Ostateczny termin składania pierwszej deklaracji upływa z dniem 31 maja 2013 r.

W rozwinięciu wiadomości znajdą treść uchwał dotyczących odpadów.

more
Informacja Wójta Gminy nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
print
published: 2013-01-03

Szanowni mieszkańcy Gminy Kłoczew.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z intencją ustawodawcy od 1 lipca 2013 r. gminy przejmują odpowiedzialność za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów. W praktyce oznacza to, że właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą zawierali indywidualnych umów z przedsiębiorcami zajmującymi się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Niestety zawarte dotychczas umowy nie ulegają rozwiązaniu z mocy ustawy. W związku z tym właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni je wypowiedzieć z zachowaniem terminu, z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Ustawa nie pozostawia samorządom gminnym żadnej alternatywy – nakłada
na gminy obowiązek zorganizowania kompleksowego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców w zamian za ustaloną przez Radę Gminy opłatę. Zgodnie z ustawą gospodarowanie odpadami nie może stanowić źródła dodatkowego dochodu z jednej strony, z drugiej zaś gmina nie może dopłacać do systemu. Opłaty powinny pokrywać koszty związane z jego wdrożeniem i funkcjonowaniem.

           

Zgodnie z kalendarzem wprowadzenia w życie ustawy Rada Gminy do dnia 31 grudnia 2012 r. miała obowiązek ustalić m.in.:

1) Stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów.

2) Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Wzór deklaracji o wysokości opłaty.

4) Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

            Ustawodawca pozostawił do wyboru wyłącznie jeden z czterech niżej wymienionych sposobów naliczania opłaty:

1) od liczby mieszkańców,

2) od gospodarstwa domowego,

3) od powierzchni użytkowej domu/mieszkania,

4) od ilości zużytej wody.

            Gminy jako najbardziej adekwatną najczęściej wybierają metodę naliczania opłaty
w zależności od liczby mieszkańców lub gospodarstwa domowego. Należy podkreślić, że żadna z metod nie jest sprawiedliwa, pierwsza dyskryminuje rodziny wielodzietne, druga osoby samotne i rodziny dwu i trzy osobowe.

            Na posiedzeniu dnia 19 grudnia 2012 r. Rada Gminy Kłoczew, mając na uwadze wnioski sołtysów i mieszkańców podjęła uchwałę o metodzie naliczania opłaty
od gospodarstwa domowego w wysokości 40 zł miesięcznie za odpady niesegregowane i 25 zł  w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje ich segregację.

            Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie funkcjonował
w następujący sposób:

1)   Każde gospodarstwo domowe w terminie do dnia 15 marca 2013 r. ma obowiązek złożyć deklarację wg wzoru przesłanego lub przekazanego przez Gminę.

2)   Gmina w drodze przetargu wyłoni uprawnione przedsiębiorstwo, które będzie odpowiedzialne za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów.

3)   Odpady z terenu Gminy Kłoczew będą zagospodarowane w specjalnie przygotowanej instalacji w Puławach, która została wskazana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

4)   Od dnia 1 lipca 2013 r. przestają funkcjonować gminne wysypiska śmieci. Wszystkie odpady, również te zmieszane będą poddane sortowaniu w w/w instalacji.

5)   W ramach opłaty zostaną odebrane wszystkie wyprodukowane odpady komunalne z danego gospodarstwa domowego.

6)   Odpady tzw. problemowe (opony, akumulatory, stare meble, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny) będą odbierane w systemie akcyjnym w terminach i na zasadach podanych do publicznej wiadomości.

 

Praktyczne wskazówki:

1)   Należy w terminie złożyć deklarację, w przeciwnym wypadku opłata będzie nałożona w drodze decyzji i wówczas może być wyższa.

2)   Warto deklarować segregację odpadów, wtedy zapłacimy niższą stawkę 25 zł/miesięcznie zamiast  40 zł/miesięcznie.

3)   Warto deklarować zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (biologicznych)
na przydomowych kompostowniku we własnym zakresie – zaoszczędzimy na zakupie dodatkowego pojemnika.

 

Szanowni Państwo.

            Dzięki wprowadzonym regulacjom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego.
Z uwagi na kompleksowość systemu (każda zamieszkała nieruchomość będzie nim objęta) zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów i tworzenia nielegalnych „dzikich” wysypisk śmieci. Każda gmina i Polska będzie czystsza, a jako kraj członkowski Unii Europejskiej uniknie olbrzymich kar finansowych z tego tytułu.

            Szczegółowe informacje n/t funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Kłoczew znajdziecie Państwo w dostępnych na stronie internetowej www.kloczew.plw zakładce „odpady komunalne” aktach prawa miejscowego oraz pod numerem telefonu 25 75 43 199.

more
Uchwała Nr XXVI/167/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
print
published: 2013-01-03

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje:

more
Uchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew
print
published: 2013-01-03

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 391).

Rada Gminy Kłoczew uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew o następującej treści:

more