Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Droga do Sukcesu

published: 2015-04-07

Gmina Kłoczew i Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnazjum informują, że od 1 listopada 2012 do 30 lipca 2013 roku, na podstawie umowy 956/POKL.09.01.02-06-156/12-00, na terenie Gminy realizowany był projekt „Droga do Sukcesu – program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Kłoczew” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w 6 Szkołach Podstawowych i 3 Gimnazjach z terenu Gminy Kłoczew poprzez wdrożenie programu rozwojowego.

Cele szczegółowe projektu to:
- wzrost kompetencji kluczowych u 80% spośród 582 uczniów/uczennic zdolnych o minimum 30%;
- wzrost kompetencji kluczowych u 80% spośród 211 uczniów/uczennic mających problemy z nauką o min. 0,5 stopnia;
- zniwelowanie wad wymowy u 80% spośród 12 uczniów/uczennic o min. 30%;
- zniwelowanie trudności emocjonalnych u 60% spośród 36 uczniów/uczennic o min. 20% mających trudności z nauką lub/i posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
- wzrost świadomości edukacyjnej i zawodowej u 90% spośród 79 uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych o minimum 50%;
- wzmocnienie bazy edukacyjnej szkół poprzez zakup materiałów dydaktycznych do projektu, w tym materiałów multimedialnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych.

Projekt skierowany był do uczniów/uczennic zamieszkałych na ternie Gminy Kłoczew /lub / i / uczących się w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Kłoczew, tj. w Zespole Szkół w Czernicu, Zespole Szkół w Gozdzie, Zespole Szkół w Kłoczewie, Szkole Podstawowej w Kawęczynie, Szkole Podstawowej w Woli Zadybskiej oraz Szkole Podstawowej w Zadybiu Starym.
Pierwotnie udział w projekcie zaplanowano dla 330 uczniów/uczennic. Jednak na etapie kompletowania list uczestników/uczestniczek do projektu zaistniała potrzeba rozszerzenia grupy docelowej o kolejnych uczestników/uczestniczki. Ostatecznie do projektu zakwalifikowano 597 uczniów/uczennic, w tym 293 dziewczynki i 304 chłopców.

W ramach projektu oferowane były bezpłatne:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów,
2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne (logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne),
4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,
5. Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną,
6. Wyjazdy edukacyjne,
7. Materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów i szkół.

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów prowadzone były według nowoczesnych metod nauczania, w oparciu o autorskie scenariusze zajęć. Nauczyciele mieli do dyspozycji niestandardowe materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, a także związane z tym techniki pracy z uczniami/uczennicami. W trakcie zajęć wykorzystane zostały elementy pedagogiki zabawy, konkursy. Podczas zajęć uczniowie/uczennice pracowali w grupach.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone były w oparciu o podstawę programową oraz na podstawie autorskich programów przygotowanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia (w oparciu o zdiagnozowane deficyty uczestników/uczestniczek projektu).
Zajęcia byłyuatrakcyjniane poprzez wykorzystanie do ich prowadzenia nowoczesnych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Osiągnięte produkty:
1) Poprzez udział w projekcie 9 szkół (podstawowych, gimnazjów prowadzących kształcenie ogólne) z gminy Kłoczew (obszar wiejski) zrealizowało projekty rozwojowe. Stanowi to 100 % założonej w projekcie liczby;
2) W ramach projektu zrealizowano 4608 godzin zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych (stanowi to 100 % założonej w projekcie liczby), w tym:

w szkołach podstawowych:
• 522 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z jęz. polskiego (9 grup x 58 godz.),
• 406 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z jęz. angielskiego (7 grup x 58 godz.),
• 1160 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z matematyki (20 grup x 58 godz.),
• 232 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z informatyki (4 grupy x 58 godz.),
• 232 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z przyrody (4 grupy x 58 godz.),
• 870 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z ekspresji kulturalnej (15 grup x 58 godz.),

w szkołach gimnazjalnych:
• 200 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z efektywnej nauki (4 grupy x 50 godz.),
• 522 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z matematyki (9 grup x 58 godz.),
• 174 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z informatyki (3 grupy x 58 godz.),
• 116 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z przedsiębiorczości (2 grupy x 58 godz.),
• 174 godz. zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych z ekspresji kulturalnej (3 grupy 58 godz.),

3) W ramach projektu zrealizowano 2378 godzin zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno wyrównawczych (stanowi to 100 % założonej w projekcie liczby), w tym:
w szkołach podstawowych:
• 986 godzin zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych z jęz. polskiego (17 grup x 58 godz.),
• 58 godzin zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych z jęz. angielskiego (1 grupa x 58 godz.),
• 580 godzin zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (10 grup x 58 godz.),
w szkołach gimnazjalnych:
• 464 godzin zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych z jęz. polskiego (8 grup x 58 godz.),
• 290 godzin zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (5 grup x 58 godz.),
W zajęciach z matematyki obligatoryjnie brali udział wszyscy uczniowie/uczennice ostatnich klas na danym etapie kształcenia, czyli uczniowie/uczennice klas III i VI Szkół Podstawowych oraz III klasy Szkół Gimnazjalnych.
4) W ramach projektu zrealizowano 174 godzin zajęć pozalekcyjnych specjalistycznych (stanowi to 100 % założonej w projekcie liczby), w tym:
• 87 godzin zajęć logopedycznych (3 grupy x 29 godzin),
• 87 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (3 grupy x 29 godzin),
5) W ramach projektu zrealizowano 158 godzin zajęć z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (stanowi to 100 % założonej w projekcie liczby). W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie/uczennice III klas szkół gimnazjalnych.
6) W ramach projektu zrealizowano 225 godzin zajęć z zakresu doradztwa i opieki pedagogiczno psychologicznej (stanowi to 100 % założonej w projekcie liczby). W indywidualnych zajęciach wzięło udział 25 uczniów/uczennic wykazujących problemy w nauce, a także uczniowie/uczennice z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdy(a) z nich skorzystał(a) z 9 godz. indywidualnego doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej.
7) W ramach projektu 582 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach zadania 1 uzyskało frekwencję na poziomie min. 75%;
8) Zakupiono 586 kompletów materiałów dydaktyczno-oświatowych na zajęcia pozalekcyjne w ramach zadania 1;
9) W ramach projektu 206 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach zadania 2 uzyskało frekwencję na poziomie min. 75%;
10) Zakupiono 228 kompletów materiałów dydaktyczno-oświatowych na zajęcia pozalekcyjne w ramach zadania 2;
11) 23 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach zadania 3 uzyskało frekwencję na poziomie min. 75%;
12) W ramach projektu zakupiono 23 kompletów zakupionych materiałów dydaktyczno-oświatowych na zajęcia pozalekcyjne w ramach zadania 3;
13) 79 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach zadania 4 ukończyło doradztwo,
14) 25 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach zadania 5 ukończyło wsparcie.

Zakładane w projekcie produkty zostały osiągnięte na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie projektu lub wyższym, co stanowi wartość dodaną projektu.
Realizacja projektu przebiegała sprawnie, bez zauważalnych trudności. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach oferowanych w ramach projektu. Szczególnie dużą popularnością cieszyły się zajęcie rozwijające zainteresowania uczniów.

Z opinii nauczycieli wynika, że udział uczniów w projekcie pozytywnie wpłynął na ich osiągnięcia edukacyjne. Pozwolił uczestniczyć im w atrakcyjnych zajęciach, rozwijać posiadane zdolności /wyrównać zaległości /niwelować wady i trudności wychowawcze korzystając z atrakcyjnych środków dydaktycznych. Zajęcia wzmocniły wiarę uczniów we własne możliwości, rozbudziły ciekawość twórczą. Przeprowadzone zajęcia z uczniami motywowały ich do dalszych działań, dodawały im wiary w sukces, szansę lepszego startu szkolnego. Były szansą na podniesienie wyników ze sprawdzianów.

Realizacja zajęć w ramach projektu umożliwiła nauczycielom realizację innowacji pedagogicznych, wzbogaciła warsztat pracy, pomogła pozyskać szkole ciekawe pomoce dydaktyczne.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych