Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 12.12.2018
imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Dokumenty do pobrania

opublikowano: 2014-02-18

INSYGNIA GMINY KŁOCZEW

STYPENDIA SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019 (.doc)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019 (.pdf)

ODPADY KOMUNALNE

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.doc)

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)

ZEBRANIA WIEJSKIE

Wzór ogłoszenia o zebraniu wiejskim (.pdf) (.doc)

Wzór okólnika - obegówki (.pdf) (.doc)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Wzór oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe radnego

POŻYTEK PUBLICZNY

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 
 
 
 
 


ZASÓB MIESZKANIOWY

Regulamin pracy Komisji Mieszkaniowej

OCHRONA ŚRODOWISKA

Oswiadczenie wykonawcy o demontażu wyrobów zawierających azbest

Wniosek na dofinansowanie utylizacji azbestu

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłoczew na lata 2015-2020

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.doc

Ocena stanu wyrobów zawierających azbest.doc

Oświadczenie właściciela nieruchomości o zmianie pokrycia dachowego z eternitu na inny.docx

Zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt/gatunków objętych ochroną gatunkową .doc .pdf

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o podział nieruchomości.doc

Wniosek o przyłącze wodociągowe.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki.doc

Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego.doc

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc

Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu.doc

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Formularz CEIDG-1 wraz z instrukcją wypełnienia

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów

Zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie członka rodziny dochód nieopodatkowany

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie ryczałt lub karta podatkowa

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie zasady ogólne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

SWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

ZASIŁEK RODZINNY

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie członka rodziny o okresie i terminie udzielonego urlopu wychowawczego

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o wielkosci gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokosci dochodu opodatkowanego

Oświadczenie o wysokości dochodu (karta-ryczałt)

Oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie potwierdzajace tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania


DODATEK ENERGETYCZNY

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - ogólny

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych (PDF) (WORD)