Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Dokumenty do pobrania

published: 2014-02-18

INSYGNIA GMINY KŁOCZEW

INFORMACJA PUBLICZNA

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (.pdf)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (.doc)

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2021/2022 (.doc)

Wzór oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (.doc)

Wzór oświadczenia o nieosiąganiu dochodu (.doc)

Wzór wniosku o zasiłek szkolny 2021-2022 (.doc)

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (2019 r.) (pdf)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (2019 r.) (pdf)

Zasady rekrutacji do przedszkoli (2019 r.) (pdf)

ODPADY KOMUNALNE

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)

ZEBRANIA WIEJSKIE

Wzór ogłoszenia o zebraniu wiejskim (.pdf) (.doc)

Wzór okólnika - obegówki (.pdf) (.doc)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Wzór oświadczenia majątkowego (wójt, sekretarz, skarbnik, kierownik)

Oświadczenie majątkowe radnego (doc) (pdf)

POŻYTEK PUBLICZNY

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (docx)

Wzór umowy o realizację zadania publicznego (docx)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (docx)
 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 
 

 

Paczka załączników do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (oświadczenia i zestawienie faktur)

Deklaracje podatkowe składane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne - wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Informacje podatkowe składane przez osoby fizyczne - wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

ZASÓB MIESZKANIOWY

Regulamin pracy Komisji Mieszkaniowej

OCHRONA ŚRODOWISKA

Deklaracja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej (.doc) (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki niemieszkalne

Zgłoszenie szamba (przydomowej oczyszczalni ścieków)

Oświadczenie wykonawcy o demontażu wyrobów zawierających azbest

Wniosek na dofinansowanie utylizacji azbestu (.doc)

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłoczew na lata 2015-2020

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.doc

Ocena stanu wyrobów zawierających azbest.doc

Oświadczenie właściciela nieruchomości o zmianie pokrycia dachowego z eternitu na inny.docx

Zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Informacja o zamiarze pozyskania drewna (wniosek do leśniczego)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt/gatunków objętych ochroną gatunkową .doc .pdf

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o podział nieruchomości.doc

Wniosek o przyłącze wodociągowe.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki.doc

Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego.doc

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc

Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu.doc

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Formularz CEIDG-1 wraz z instrukcją wypełnienia

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów

Zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie członka rodziny dochód nieopodatkowany

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie ryczałt lub karta podatkowa

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie zasady ogólne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

SWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

ZASIŁEK RODZINNY

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie członka rodziny o okresie i terminie udzielonego urlopu wychowawczego

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o wielkosci gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokosci dochodu opodatkowanego

Oświadczenie o wysokości dochodu (karta-ryczałt)

Oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie potwierdzajace tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania


DODATEK ENERGETYCZNY

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (proszę drykować dwustronnie)

Podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

DROGI GMINNE

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę-przebudowę istniejącego wjazdu-zjazdu z drogi publicznej gminnej

Wniosek zajecie pasa drogowego grogi gminnej

Wnioski na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych

Zarzadzenie Wójta Gminy Kłoczew w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych