Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Dokumenty dla Radnych

published: 2013-12-03

Na podstawie art. 24h. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 j.t. Radni zobowiązani są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

RODZAJE  OŚWIADCZEŃ  MAJĄTKOWYCH  ORAZ  TERMINY  ICH  SKŁADANIA

Pierwsze –  składane w terminie 30 dni od dnia, odpowiednio,  złożenia ślubowania,  powołania na stanowisko, zatrudnienia lub udzielenia upoważnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzona była przed dniem, odpowiednio, złożenia ślubowania, wyboru, powołania lub zatrudnienia.


Pierwsze oświadczenie majątkowe powinno pokazać stan majątkowy na dzień objęcia funkcji. Pozwala to ustalić, z jakim majątkiem osoba zobowiązana rozpoczyna sprawowanie funkcji publicznej (bilans otwarcia). Najbardziej istotne w pierwszym oświadczeniu majątkowym jest zatem pokazanie majątku z jakim przystępuje się do wykonywania funkcji.

Kolejne -  składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Umożliwia kontrolę przyrostu majątku w trakcie sprawowania funkcji, na podstawie kolejnych oświadczeń majątkowych.

Końcowe -  składane w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę, a w przypadku radnego i wójta na 2 miesiące przed upływem kadencji.
Pozwala stwierdzić jaki jest stan majątkowy w momencie zakończenia sprawowania funkcji i czy nie doszło do nadmiernego przysporzenia nie mającego oparcia w uzyskiwanych dochodach, darowiznach lub spadkach.

Wzór oświadczenia i inne dokumenty znajdują się poniżej:

Oświadczenie majątkowe radnego


Statut Gminy Kłoczew

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Kłoczew

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłoczew na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027

Strategia Rozwoju Gminy Kłoczew na lata 2015 - 2021

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 – 2015

Plan Rewitalizacji Miejscowości Kłoczew

Plan Odnowy Miejscowości Kłoczew

Plan Odnowy Miejscowości Wylezin

Plan Odnowy Miejscowości Stare Zadybie

Plan Odnowy Miejscowości Przykwa

Plan Odnowy Miejscowości Gęsia Wólka

Plan Odnowy Miejscowośći Czernic

Tagi: