Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 23.07.2019
name-day: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Dodatek mieszkaniowy

published: 2013-12-27

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) tytuł prawny

2) osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

3) powierzchnia użytkowa lokalu

 

Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

Kryteria dochodowe

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty w gospodarstwie jednoosobowym (to jest kwoty 1544,48 zł) i 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (to jest kwoty 1103,20 zł). Wysokość najniższej emerytury od 01-03-2016 r. wynosi 882,56

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.

Kryteria dotyczące powierzchni użytkowej lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoby 35m2 + 30%=45,5m2
 • 2 osób 40m2+30%=52,0m2
 • 3 osób 45m2+30%=58,5m2
 • 4 osób 55m2+30%=71.5m2
 • 5 osób 65m2+30%=84.5m2
 • 6 osób 70m2+30%=91,0m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ).

Wymagane dokumenty:

 

Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu:

 1. Najemcy i podnajemcy- umowę najmu lub podnajmy,
 2. Osoby zajmujące lokal w budynkach spółdzielni mieszkaniowych- decyzje o przydziale, umowę najmu lub akt notarialny,
 3. Właściciele lokali mieszkalnych- akt notarialny,
 4. Właściciele domów- akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej.

 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku.