Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 21.09.2021
name-day: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Dodatek energetyczny

published: 2014-02-06

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

  1. przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
  2. posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
  3. zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Od 1 maja 2017 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

PRZYZNANIE I WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej- oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,


Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (.doc)

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (.pdf)