Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 01.08.2021
name-day: Jarosława, Justyny, Nadziei
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

„Dobry start” 300 dla ucznia

published: 2018-07-05

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” możliwe jest ubieganie się o przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Kwota świadczenia wynosi 300 złotych i przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem objęte są dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie szkolne tzw. „zerówka” ani dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Aby otrzymać wsparcie, jeden z rodziców powinien złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłoczewie ul. Długa 67A. Dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia można składać online już od 1 lipca danego roku, przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia danego roku drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada danego roku.

UWAGA: wnioski, które zostaną złożone po upływie ww. terminu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie wnioskowanego świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, tym samym nie należy jej oczekiwać. Organ prześle wnioskodawcy jedynie informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Natomiast w przypadku, niewskazania adresu, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje jedynie o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.

Poniżej znajdziecie Państwo formularz wniosku o przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia "dobry start" (SDS-1) oraz załącznik do wniosku (SDS-1Z).

Załącznik do wniosku to jest formularz (SDS-1Z) wypełniają tylko wnioskodawcy którzy ubiegają się o przyznanie świadczenia na większą liczbę dzieci niż jest uwzględniona we wniosku.